รางวัลเมืองดีเด่น ประจำปี 2559 เมืองสายบุรี


ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประจำปี 2559 แก่ "กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์" ทั้งนี้ศูนย์ศึกษามหานครมีความเห็นว่า กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ก้าวเข้ามาเชื่อมประสานคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการใช้ศิลปะ เชื่อมร้อยคนในพื้นที่สายบุรี ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มานาน (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่คำประกาศเกียรติคุณ) นับว่าเป็นต้นแบบเมืองดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมได้ดียิ่ง
Panel of Urban Experts
นักขับเคลื่อนเมือง
คลังความรู้
บทความหนังสือหนังสือแนะนำ
    บทความ
    หนังสือ
E-Newsletter

 

E-newsletter ฉบับที่ 35

E-newsletter ฉบับที่ 35

E-newsletter ฉบับที่ 34
E-newsletter ฉบับที่ 34

E-newsletter ฉบับที่ 33

E-newsletter ฉบับที่ 33
วิดีโอ

Name:
อาชีพ:
สถานที่ทำงาน:
E-mail:
E-mail:*
หน่วยงาน:*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>