โครงการจัดการความรู้เมืองสายบุรี
วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ คฤหาสน์ตนกูฮามิด,สายบุรี

        “แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยกับกลุ่ม Saiburi Looker ซึ่งได้ริเริ่มการฟื้นฟูเมืองสายบุรีจากกิจกรรม “คืนความทรงจำสายบุรี จังหวัดที่หายไป” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนสายบุรีได้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนผ่านเรื่องเล่าต่างๆ โดยจุดประสงค์การพัฒนาโจทย์วิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการรวบรู้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมืองสายบุรีในมิติต่างๆ อันจะเป็นกระบวนการหนึ่งในการกำหนดทิศทางอนาคตของเมืองสายบุรีต่อไป”

     การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2557
วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (Furd) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง ครั้งที่ 1/2557 เวลา 09.30 – 12.00 น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของแผนงานพัฒนาอนาคตของเมือง ฯ ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการได้เสนอความเห็นว่าการทำงานพัฒนาเมืองไม่ควรทำงานโดยมองแต่ปัญหา แล้วแก้แต่ปัญหาอยู่แบบนั้น (reactive) ควรมีทิศทางการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ (creative) มีความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้มีพัฒนามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการ กำกับทิศทางของแผนงาน furd คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ท่านนายกเทศบาลนครยะลา ได้นำเสนอในหัวข้อ "ประสบการณ์และความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่อนอนาคตของเทศบาลนครยะลา" ที่ใช้วิธีการพัฒนาเมือง คือ เน้นพัฒนาคนในองค์กร สร้างเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนคือ การมีส่วนร่วมของคนทุกระดับ "

การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง  จังหวัดนครปฐม
     การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง จังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม CPWI

        "ผศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ศิลปากร นครปฐมเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีการขยายตัวของเมืองโครงการของรัฐ การลงทุนจากภาคธุรกิจ สถานศึกษาใหญ่ๆหลายแห่ง มีการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ สถานการณ์เรื่องมลพิษของนครปฐมปัจจุบันนั้นต้องเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนพึงตระหนักและมีวิธีบริหาร จัดการและแก้ไข โดยมาตรการทางด้านกฎหมายของภาครัฐหรือการร่วมมือกันของภาคประชาชน "

การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง  จังหวัดนครปฐม

ประสบการณ์การพัฒนาเมืองภาคใต้: กรณีสายบุรี
     ความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองภาคใต้: กรณีสายบุรี
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม CPWI

        "คุณอัซฮาร์ สารีมะเจ๊ะ ผู้นำสนทนา เป็นผู้มีบทบาทร่วมกับหลายกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณอัซฮาร์ได้ยกตัวอย่างของกลุ่มกิจกรรมหนึ่งที่ตนมีบทบาทหลักอยู่ในสายบุรี โดยจุดเริ่มต้นของความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสายบุรีที่เริ่มจากกลุ่มมิตรสหาย ประมาณ 4-5 คน มาจัดทำ campaign “สายบุรี จังหวัดที่หายไป” นำเสนอผ่านภาพถ่ายอันเป็นความชื่นชอบร่วมกันของกลุ่ม เพื่อนำเสนออีกมุมมองของพื้นที่ ซึ่งยังมีเรื่องราวมากมายที่ยังไม่ได้บอกเล่าให้แก่คนภายนอก หรือแม้กระทั่งคนพื้นที่ได้รับรู้ ว่า “สายบุรี”ยังมีคุณค่า ไม่ได้มีแต่ภาพลักษณ์ของการเมืองและความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น"
ความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองภาคใต้: กรณีสายบุรี ความตื่นตัวในการพัฒนาเมืองภาคใต้: กรณีสายบุรี

 
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>