สถานการณ์การพัฒนาเมืองในภาคเหนือ : กรณีความเคลื่อนไหวของเมืองเชียงใหม่
     สถานการณ์การพัฒนาเมืองในภาคเหนือ : กรณีความเคลื่อนไหวของเมืองเชียงใหม่
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม CPWI

        "ทุกๆครั้งเวลามองเมือง จะมีมุมมองจากภายนอกเข้าไปว่าเมืองเหนือมีลักษณะอย่างไร ซึ่งผมได้พยายามทบทวนตัวเองว่าในมุมมองตัวเองแล้วเมืองเหนือเป็นอย่างไร? จึงได้เห็นว่าเมืองเหนือมีเรื่องราว ตามความเข้าใจจากการทำงานในพื้นที่ มองเห็นว่าจริงๆ มีการทำงานอยู่สองส่วนภายในเมือง ส่วนแรกคือส่วนพื้นที่ชีวิต(Life and Space) ซึ่งเป็นเรื่องของผู้คนที่ใช้พื้นที่ของเมือง ส่วนที่สองคือเมืองในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีหน้าที่(Functional) บางอย่างในการบริการให้กับคนที่ใช้พื้นที่อยู่"
ถอดความ คุณสามารถ

ดู
     ดู "URBANIZED" แล้วย้อนดูเมือง (ของเรา)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ CPWI

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) หรือในชื่อ FURD (Future Urban Development) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมือง ด้วยมุมมองอันหลากหลาย จึงจัดกิจกรรมจัดฉายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ที่ทำงานเรื่องเมือง ได้ร่วมรับชม พร้อมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น"

สทิงพระ
     “สทิงพระ” เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของสงขลา บนพื้นที่คาบสมุทรอันอุดมสมบูรณ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนชาวบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

        กล่าวได้ว่าโหนดนาเลคือการนำภูมิปัญญาของชาวชุมชน โดยชาวชุมชน เพื่อให้ชาวชุมชนสามารถอยู่รอดได้ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้วิถีโหนดนาเลจะยังไม่ได้ช่วยชาวชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระยืนด้วยลำแข้งตนเองอย่างทันตา แต่ก้าวย่างเล็กๆนี้ถือเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ชาวเมืองสทิงพระสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง

เวทีสนทนาสงขลา
     ก้าวต่อไปของ “สงขลา” ผ่านบทสนทนาของกลุ่มประชาสังคม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา

        การเติบโตของเมืองสงขลาควรมีทิศทางอย่างไร ? หนึ่งในคำถามที่นำไปสู่การจัดเวทีสนทนาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกพื้นที่ครั้งแรกของแผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) หรือ FURD (Future Urban Development)

คลองแดน
     “ปาดังฯ-จังโหลน” เมืองชายแดนที่มีชีวิตชีวา มูลค่ามหาศาลเศรษฐกิจสองดินแดน ไทย-มาเลย์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

        เมื่อรถตู้พาเราแล่นผ่านหมู่บ้านจังโหลน เราพูดคุยกันว่าที่นี่ไม่น่าจะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆบริเวณชายแดนแล้ว แต่กำลังเติบโตเป็นเมืองขนาดย่อมที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งจากไทยและมาเลเซีย

คลองแดน
     “คลองแดน” คืนชีพเมืองเก่า สืบย้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีต
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ตลาดน้ำคลองแดน จังหวัดสงขลา

        ตลาดน้ำคลองแดนเกิดขึ้นจากการฟื้นฟูชุมชน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงในวิถีชีวิตผู้คนในอดีต ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกโดยหลักเขตแดนของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เส้นแบ่งที่ไม่อาจขวางกั้นนี้ ทำให้คลองแดนโลดแล่นขึ้นมาไม่เพียงผ่านจินตภาพจากผู้ทำงานฟื้นฟูชุมชน แต่ยังมาจากการเข้ามามีส่วนร่วมของชาวชุมชนด้วย คนเหล่านี้ต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันของผู้คนที่เคยมีมาแต่อดีต การฟื้นฟูตลาดน้ำคลองแดนจึงไม่เพียงแต่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาโดยไร้ราก แต่เป็นการต่อฐานรากที่เคยลืมเลือนไปให้ฟื้นตื่นขึ้นมา

 
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>