Food and the city โดย Jennifer Cockrall-King

        Food and the city เขียนโดย Jennifer Cockrall-King นักข่าวอิสระ ชาวแคนนาดา ที่สนใจเขียนงานเกี่ยวกับอาหารและการพักผ่อน ได้ถ่ายทอดแนวคิดการทำเกษตรกรรมในเมือง (Urban agriculture) ผ่านการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ที่มีการทำเกษตรกรรมในเมืองไม่ว่าจะเป็น กรุง London ของอังกฤษ, เมือง Los Angeles ของอเมริกา , เมืองVancouver ของแคนนาดา รวมไปถึงเมือง Hawana ของคิวบา

        ผู้เขียน ได้นำเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของอาหารที่ปัจจุบัน ได้อาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ปริมาณมากๆ มีคุณภาพสม่ำเสมอ และสะดวกต่อการบริโภค ตอบสนองวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนท่ามกลางการขยายตัวของเมือง อีกทั้งยังพาให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงเบื้องหลังของอาหารที่กินอยู่ทุกวัน มักถูกทำมาจากวัตถุดิบที่ใช้สารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการลดลง นอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นถึงการเกิดสงคราม การสูญเสียทรัพยากรที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต

        ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงนำเสนอแนวคิด การทำเกษตรกรรมในเมือง (Urban agriculture) คือ การสนับสนุนให้คนในเมืองใช้พื้นที่ว่างทำเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ว่างในชุมชน หรือพื้นที่ว่างในบริเวณบ้าน เพราะการทำเกษตรกรรมในเมืองจะช่วยให้คนในเมืองได้มีอาหารที่ปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดในเมือง ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตด้วย

        เพื่อให้เห็นการใช้แนวคิด การทำเกษตรกรรมในเมือง (Urban agriculture) อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้เขียนจึงเดินทางทั่วโลก เพื่อศึกษาดูเมืองที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ เช่น

เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

        ได้ขี้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก ใช้แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมเมืองเพื่อความยั่งยืน จึงสนับสนุนให้เกิดการทำเกษตรกรรมในเมือง หากเดินตามชุมชน ตามบ้าน จะพบการทำเกษตรกรรมอย่างหลากหลาย หรือตามพื้นที่ว่างของเมือง มีป้ายเชิญชวนให้ใช้พื้นที่ในการสร้างเกษตรกรรมด้วย

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

        เมืองใหญ่ที่มีประวัติการทำเกษตรกรรมในเมืองมานาน มีจุดเด่นที่สวนผักและผลไม้ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่เรียกว่า “Potager du Roi” ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังแวร์ซาย เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี พร้อมมีข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ที่สนใจในการทำสวนเกี่ยวกับ เทคนิค การตกแต่งผักและผลไม้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

        ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรกรรมในเมืองไม่น้อย ที่มี St. Werburgh’s City Farm สวนเกษตรกรรมในกลางเมืองที่เชื่อมโยงอาหารและผู้คนในชุมชน

ประเทศคิวบา

        ประเทศที่พึ่งตนเองด้วยการทำเกษตรกรรมในเมือง โดยรัฐมอบที่ดินให้ประชาชนทำกินโดยไม่คิดค่าเช่า ทำให้มีประชากรในเมืองทำเกษตรกรรมเยอะมาก อีกทั้งเปิดมีการเปิดตลาดขนาดใหญ่ farmer’s Market เพื่อขายผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ และราคาย่อมเยา ให้คนได้จับจ่ายด้วย

        สุดท้ายผู้เขียนไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพของความสำคัญการทำเกษตรกรรมในเมือง แต่ยังสร้างแรงจูงใจทำให้ผู้อ่านเชื่อว่า มันเป็นไปได้ที่พื้นที่เล็กๆ ในเมือง ทำเกษตรกรรมได้ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการที่ทำให้ผู้คนในเมืองหันมาทำเกษตรกรรมในพื้นที่ว่างในเมืองมากขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>