อาจารย์สินาด ตรีวรรณไชย
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์
อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาและบริหาร งานยุติธรรม วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสามารถ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการอิสระ

ผศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์
นักวิจัยอิสระ

คุณศุทธิดา วงศ์เทียมชัย
ภูมิสถาปนิก บริษัท ศศรรค์ จำกัด

คุณอภิชญา โออินทร์
นักวิจัยอิสระ