การประชุม "การพัฒนาเมืองและมหานคร”
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้น หลักสี่ กทม.

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (FURD) ภายใต้วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต จัดประชุม "นวัตกรรมการพัฒนาเมืองมหานคร" เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของแผนงาน ที่ศึกษาเมืองทั่วประเทศ ทั้งเชียงใหม่, เมืองสายบุรี ปัตตานี ,เมืองสงขลา ,เมืองนครปฐม ,เมืองมหาวิทยาลัย ม.รังสิต ,เมืองร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฟสินธุ์) เพื่อให้ผู้ทรงคุณแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยต่อไป และที่สำคัญการประชุมครั้งนี้ สร้างการแลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองในอนาคต กับทิศทางที่ควรจะเป็น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว วันนี้เราพูดเรื่องกระจายอำนาจมากมาย แต่ในความเป็นจริงท้องถิ่นมีอำนาจนั้นจริงหรือเปล่า? ท้ายที่สุดแล้ว เมืองยังคงพัฒนาเป็นไปตามทิศทางของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแท้จริงแล้วต้องปล่อยให้ท้องถิ่นดำเนินและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการพัฒนาเมืองของเขาเอง ได้จริงๆ" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอบคุณ Voice TV โดยเฉพาะคุณเจนวิทย์ เชื้อสาวะถี (Janewit Chuesawatee) ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและทำสกุ๊ปการประชุมในครั้งนี้ สามารถชมลิงค์ข่าวได้ที่ http://news.voicetv.co.th/thailand/148872.html

     เสวนาวิชาการ “ชีวิตในเมืองใหญ่ที่พึงปรารถนา สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ”
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 204-206 Hall 9 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง เข้าร่วมงาน เสวนาวิชาการ “ชีวิตในเมืองใหญ่ที่พึงปรารถนา สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสาะสำคัญคือ การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการหลั่งไหลของประชากรที่เข้ามาในเมือง ขบวนการเปลี่ยนแปลงของเมือง การเคลื่อนย้ายของผู้คน สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตคนเมืองให้มีความเร่งรีบ ซึ่งคนพิการและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมือง ได้รับผลกระทบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วย เพราะยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอ จะสามารถใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลามความเป็นเมืองใหญ่ เมืองจะรับมือในการดูแลคนสองกลุ่มนี้อย่างไร เพราะทุกคนมีสิทธิ์ เสรีภาพ ที่จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม งานเสวนาครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนการออกแบบเมืองของคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเมืองให้เอื้อต่อคนสองกลุ่มนี้ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     เสวนาวิชาการ “ถอดรหัส...เมืองใหญ่”
วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 204-206 Hall 9 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง เข้าร่วมงาน เสวนาวิชาการ “ถอดรหัส...เมืองใหญ่” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้เข้าร่วมเสวนา เป็นผู้นำการพัฒนาขับเคลื่อนเมืองใหญ่ของไทย 3 เมือง คือ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี และคุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีประเด็นสำคัญคือ การนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และวิธีการบริหารจัดการในบริบทเมืองใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เมื่องใหญ่ที่ควรจะเป็นในอนาคต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     ประชุม งานเสวนาถอดบทเรียนการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในประเทศไทย
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        "แผนงาน FURD เข้าร่วมการประชุมงานเสวนาถอดบทเรียนการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในประเทศไทย จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกชุมชน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้และเชื่อมโยงภาคีการทำงาน ตลอดจนการสร้างพื้นที่รูปธรรมและกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในการฟื้นฟูชุมชน โดยเชิญตัวแทนชุมชนเก่าเข้าร่วมประชุมกว่า 15 ชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยงานเสวนาได้จัดกิจกรรมพาตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมชุมชนเก่าในเชียงใหม่กับการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนพวกแต้ม กับการอนุรักษ์อาชีพการทำลวดลาย ฉลุโลหะ ประดิษฐ์ฉัตรสมัยโบราณ, ชุมชนนันทาราม กับการอนุรักษ์อาชีพการทำเครื่องเขิน, วัดทรายมูล กับการอนุรักษ์วัดโบราณในชุมชน"

        "นอกจากการดูงานแล้ว ผู้จัดงานได้แบ่งกลุ่มการทำ workshop ของชุมชนเก่าในแต่ละภาคให้อธิบายถึงที่มา กระบวนการ ปัญหาและสิ่งที่อยากทำในอนาคต เพื่อให้แต่ละกลุ่มนำเสนอให้กระบวนการฟื้นฟูชุมชนเก่า ที่สำคัญผู้จัดการได้ตั้งคำถามถึงอนาคตในการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า อีกทั้งสรุปการจัดการความรู้ของการฟื้นฟูชุมชนเก่า เพื่อเป็นกรอบในการทำงานการฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำไปใช้ในการทำงานด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

     ศึกษาดูงาน เมืองลำปาง เมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา
วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง เดินทางล่องเหนืออีกครั้ง เพื่อศึกษาดูงานเมืองลำปาง เมืองที่มีประวัติศาสตร์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต โดยมีวิทยากรชาวลำปางแท้ๆ คุณทนงศักดิ์ วิกุล อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นำศึกษาดูงาน โดยเริ่มต้นศึกษากระบวนการของชุมชนปงสนุก ที่ใช้ความเชื่อ ความศรัทธาในวัดเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ตามด้วยการเยี่ยมชมบ้านและสำนักงานของชาวต่างชาติ หลุยส์ ตี เลียวโนแวน เจ้าของบริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนแวน ธุรกิจค้าไม้ ที่เข้ามาลงทุนในลำปาง สถานที่ประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีใครเข้ามาอนุรักษ์"

        "ในช่วงบ่ายทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมย่านกาดกองต้า ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านของต่างชาติ ที่เคยเข้าทำธุรกิจในลำปาง ตามด้วยศึกษาโบราณสถานวัดต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นวัดที่ได้อิทธิพลการสร้างจากชาวพม่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดม่อนจำศีล วัดไชยมงคล วัดป่าฝาง ทำให้ทีมงานได้เห็นความเป็นเมืองที่หลากหลายของจังหวัดลำปาง ที่ยังคงใช้ความหลากหลายดังกล่าวเป็นจุดเด่นในการขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     การพัฒนาอนาคตเมืองสงขลา: มิติด้านภูมิศาสตร์กายภาพและนิเวศวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

        "เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีวิชาการเพื่อการจัดการความรู้อนาคตเมืองสงขลา โดยในการจัดเวทีวิชาการครั้งนี้ เป็นการเน้นถึงการพัฒนาอนาคตเมืองสงขลาจากมิติภูมิศาสตร์กายภาพและนิเวศวิทยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านคือ รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสมุทรศาสตร์และทรัพยากรน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สงขลา"

     การพัฒนาอนาคตเมืองสงขลา: มิติสถาปัตยกรรมและผังเมือง
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

        "เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีวิชาการเพื่อการจัดการความรู้อนาคตเมืองสงขลา โดยเน้นไปที่การพัฒนาอนาคตเมืองสงขลาจากมิติสถาปัตยกรรมและผังเมือง ซึ่งทางเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านคือ อ.จิฬา แก้วแพรก และ ดร.จเร สุวรรณชาต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีวิชาการครั้งนี้ด้วย"

     บันทึกเทปออกอากาศ ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน
วันพฤหัสบดี ที่ 9ตุลาคม 2557 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน

        "เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ได้บันทึกเทปร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ออกอากาศวิทยุชุมชุมและสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดน่าน โดยเนื้อหาการบันทึกเทป คือ ทีมงานได้แสดงถึงความประทับใจการมาเยือนที่เมืองน่าน เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองเก่าที่มีชีวิต” อีกทั้งได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในเมืองน่าน ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาการบริหารจัดการเมืองน่านที่ทำให้เมืองน่าน สามารถกลายเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองแห่งความปลอดภัย ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ให้คนเมืองน่านได้รับรู้อีกด้วย"

     การบริหารจัดการเมืองน่าน สู่สังคมเมืองสะอาด และปลอดภัย
วันพฤหัสบดี ที่ 9ตุลาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองน่าน

        "เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง เดินทางไปจังหวัดน่าน เพื่อศึกษาวิจัยเมืองน่าน และได้เข้าพบ พูดคุย กับ "คุณสุรพล เธียรสูตร" นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เรื่อง "การบริหารจัดการเมืองน่าน" โดยท่านนายกมีวิสัยทัศน์ ในการรักษาเมืองน่านให้ยังคงมี "ความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต" ที่จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนเมืองน่าน อีกทั้งท่านยังมีวิสัยทัศน์สร้างเมืองน่านให้เป็นเมืองสะอาด ปลอดขยะ และเป็นเมืองปลอดภัย เพื่อให้คนน่านมีอายุยืน เป็นสังคมที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาด และสร้างความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การไม่วางถังขยะไว้หน้าบ้าน เกะกะทางจราจร , รวมไปถึงการสร้างช่องท่องเดินรถจักรยาน (bicycle lane) เพื่อสนับสนุนให้คนหันมาขับขี่จักรยานมากขึ้น"

        "เมืองสะอาดและปลอดภัย" เมืองน่านในวันนี้จึงได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นเครือเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับสากลลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นอยู่ในลำดับ 3 ของประเทศไทย

 
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>