Download ความเป็นเมืองของจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง (2557)
โดย ผศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง

“เอกสารฉบับนี้ นำเสนอการขยายตัวของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของฐานทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนเมือง ความเป็นเมืองของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง (ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี) เกิดขึ้นจากปัจจัยข้างต้นในบริบทที่ต่างกัน จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยชี้วัดความเป็นเมือง ได้แก่ ประชากร การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตของเมือง

E-mail:*
ชื่อ-นามสกุล:
เพศ :
วุฒิการศึกษา:
หน่วยงาน :*
วัตถุประสงค์นำไปใช้:*
สถานการณ์ความเป็นเมืองในภาคใต้และจังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>