ตัวชี้วัด EIU Safe Cities Index 2015

Global Urban Competitiveness Project 2011-2012
ที่มา: Economist Intelligence Unit (2015). “The Safe Cities Index 2015.” p.31.

          สถาบัน Economist Intelligence Unit ได้ทำการจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัย (Safe City) จากการสำรวจและประเมินตัวชี้วัดกว่า 40 ตัวชี้วัด โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
          1) ความปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Security) เช่น ความเป็นส่วนตัวในการใช้อินเทอร์เน็ต ความถี่ของการโจรกรรมข้อมูล เป็นต้น
          2) ความปลอดภัยด้านสุขภาพ (Health Security) เช่น นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ อายุขัยเฉลี่ย อัตราการตายของทารกแรกเกิด เป็นต้น
          3) ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Safety) เช่น อาคาร ท้องถนน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
          4) ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) เช่น อาชญากรรม โจรกรรม ความรุนแรงต่าง ๆ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นต้น
          พบว่ากรุงเทพฯ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 39 จากทั้งหมด 50 เมือง ซึ่งเมืองที่ได้ 3 อันดับแรกได้แก่ เมืองโตเกียว เมืองสิงคโปร์ และเมืองโอซาก้า ตามลำดับ

ดูอินโฟกราฟิกได้ที่ http://safecities.economist.com/infographics/safe-cities-index-infographic/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>