ตัวชี้วัด World Happiness 2015


ที่มา: Sustainable Development Solutions Network (2015). “WORLD HAPPINESS REPORT 2015.” p.26.

          เครือข่าย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ได้ทำการจัดอันดับเมืองที่มีความสุข โดยใช้ข้อมูลจาก Gallup World Poll ปี 2005-2011 จำนวน 158 ประเทศ แล้ววิเคราะห์ผ่านตัวแปร 6 ตัว ดังนี้
          1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP per capita) ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้การปรับความเสมอภาคของอำนาจใช้จ่ายของประเทศ (Purchasing Power Parity: PPP) ซึ่งนำมาจากข้อมูล World Development Indicators (WDI) จัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank)
          2) การสนับสนุนทางสังคม (social support) เป็นค่าเฉลี่ยคำตอบของคำถามที่ว่า “ถ้าคุณมีปัญหา คุณจะมีคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณหรือเพื่อนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอหรือไม่?”
          3) อายุขัยเฉลี่ย (healthy life expectancy) เป็นข้อมูลจาก World Health Organization (WHO) และ World Development Indicators (WDI)
          4) ความมีอิสระในการใช้ชีวิต (freedom to make life choices) เป็นค่าเฉลี่ยคำตอบของคำถามที่ว่า “คุณพอใจในความเป็นอิสระในการเลือกใช้ชีวิตหรือไม่?”
          5) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (generosity) เป็นค่าเฉลี่ยคำตอบของคำถามที่ว่า “คุณได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลภายในเดือนที่แล้วหรือไม่?”
          6) ระดับการคอร์รัปชัน (freedom from corruption) เป็นค่าเฉลี่ยคำตอบของ 2 คำถาม คือ คำถามที่ว่า “ภาครัฐบาลมีการคอร์รัปชันอย่างแพร่หลายหรือไม่?” และ “ภาคธุรกิจมีการคอร์รัปชันอย่างแพร่หลายหรือไม่?”
          พบว่าประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 34 จากทั้งหมด 158 ประเทศ สำหรับประเทศที่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์ก ตามลำดับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://worldhappiness.report/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>