ศึกษาเมืองแพร่ กาดกองเก่า กาดพระนอน "กาดมีชีวิต"
วันที่ 24 มกราคม 2558 ณ คำลือ อ.เมือง จ. แพร่

         แผนงาน นพม. ได้มีโอกาส เยี่ยมชม "กาดกองเก่า" "กาด" หรือ"ตลาด" เป็นตลาดถนนคนเดินของเมืองแพร่ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ บริเวณถนนคำลือ ไปจนถึงประตูมาร อันที่จริง ถนนคนเดิน หรือ"กาด" ลักษณะนี้ มีเกือบทุกจังหวัด เพื่อฟื้นวัฒนธรรม หรือก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ แต่ถนนคนเดินแห่งนี้ ให้ความรู้สึก "ความมีชีวิต" "ชีวิต" ในที่นี้หมายถึงตลาดที่หมุนไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองแพร่ สินค้าที่ขายส่วนใหญ่เป็นผัก อาหารพื้นบ้าน สมุนไพร ซึ่งผู้ขาย คือ "ลุงป้า" คนแถวนั้น อีกทั้งผู้เดินส่วนใหญ่เป็นคนในเมือง ทำให้รู้จักกันระหว่างคนขายและคนซื้อ ทักทายกัน "อู้" คำเมืองกัน อีกทั้ง "กาด" นี้ แตกต่างจาก ถนนคนเดินที่อื่น คือ ไม่มีการจัดโซนการขายของ "ของกิน" "เสื้อผ้า" สามารถตั้งขายตรงไหนก็ได้ สลับกันไปหมด ทำให้รู้สึกว่าเป็น "กาดธรรมชาติ" ไม่ใช่ "กาดประดิษฐ์" เหมือนหลายที่ๆ

        เดิน "กาด" นี้ เลยรู้สึกได้ว่า บางครั้ง"เมือง" ที่มีนักท่องเที่ยว "น้อย"มากเท่าไหร่ "เมือง" แห่งนั้น ย่อมเป็น "เมือง" ของผู้คนในเมืองนั้นจริงๆ

    เสวนาวิชาการเมืองแพร่ศึกษา "อัตลักษณ์ ตัวตน คนเมืองแพร่"
วันที่ 25 มกราคม 2558 ณ จินเจอร์เบรดเฮ้าส์แกเลอรี่แอนด์คาแฟ่ ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่

        แผนงาน นพม. เข้าร่วมงาน เสวนาวิชาการเมืองแพร่ศึกษา "อัตลักษณ์ ตัวตน คนเมืองแพร่" จัดโดย "โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ และเครือข่ายลูกหลานคนเมืองแพร่" โดยมีเนื้อหางานเสวนาในหัวข้อ 1.ประวัติศาสตร์ล้านนาในมุมมองใหม่ 2.พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และตัวตนคนเมืองแพร่ 3. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาตินิยม: พินิจกรณีกบฎเงี้ยวเมืองแพร่ 4. ย้อนมองเศรษฐกิจเมืองแพร่จากอดีตสู่ปัจจุบัน และ 5. การเมืองในประวัติศาสตร์ล้านกับการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองแพร่ โดยมี ดร.โอฬาร ชัยประวัติ เป็นประธานเปิดงานเสวนา ซึ่งงานเสวนาจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ในแต่ละมุมมองด้านต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นเรื่องราว ความเป็นมา อัตลักษณ์ของคนเมืองแพร่ อีกทั้งเสนอคนมองประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในมุมมองใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม โดยเป็นมุมมองท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดจากุมมมองของคนเมืองในเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างจากการถ่ายทอดประวัติศาสตร์เมืองแพร่ ที่มองมาจากส่วนกลาง

         การเสวนาวิชาการครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ ให้รับรู้ถึงการมี "ตัวตน" มี "ที่มา" มี "มุมมอง" ด้านนี้ที่แตกต่างออกไป สร้างความเข้าใจถึงอดีต เพื่อนำสู่การเข้าใจคนเมืองแพร่ในปัจจุบัน และรู้ทิศทางการก้าวไปข้างหน้า และที่สำคัญการจัดงานเสวนา ฯ นี้ ทำให้แผนงาน ฯ ได้เห็นถึงพลังของเครือข่ายภาคประชาสังคมของเมืองแพร่ ในการขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง ผ่านการพูดคุย สร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นแพร่ ร่วมกัน

    ศึกษาเมืองแพร่ "เมืองแห่งล้านนาตะวันออก"
วันที่ 23-26 มกราคม 2558 ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

        แผนงาน นพม. เดินทางศึกษาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ล่องเหนืออีกครั้ง กับการศึกษาเมืองแพร่ เมืองเล็กๆ ในภาคเหนือ ที่ดูเหมือนจะเป็น "เมืองทางผ่าน" เพื่อขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย เป็นต้น เมืองทางผ่านนี้ ไม่ใช่เป็นแค่เมืองทางผ่าน เมื่อตั้งอกตั้งใจศึกษาเมืองจะพบว่า เมืองแพร่ เป็น "เมืองที่มีประวัติศาสตร์ของเมืองมายาวนาน" ร่วมกับเมืองต่างๆในภาคเหนือ ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรม โบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อต่าง ได้รับอิทธิพลความเป็นล้านนา ผสมวัฒนธรรมพม่าด้วย" ซึ่งปัจจุบันยังคงหลงเหลือความเป็นล้านนาไว้ให้คนเมืองแพร่ได้เคารพ ชื่นชม ไม่ว่าจะเป็น คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่, บ้านวงศ์บุรี, คุ้มวิชัยราชา วัดจอมสวรรค์ วัดพระธาตุช่อแฮ และอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ตกผลึกมาแต่โบราณ

        "แพร่" จึงเป็นอีกหนึ่งเมือง ที่ยังคงมีกลิ่นอายเมืองของ "ความเป็นล้านนาตะวันออก" ที่ยังหลงเหลืออยู่มาก และเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของเมืองวัฒนธรรมล้านนาที่ไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในภาคเหนือ เมื่อเรา "หยุด" ศึกษา "ความเป็นเมืองแพร่" จะรู้ว่า "แพร่จะไม่ใช่เมืองทางผ่าน "แน่นอน

    ธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

        ทางแผนงาน FURD นำทีมโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์และเทศบาลนครยะลา ลงใต้ศึกษาดูงานเมืองยะลา ในหัวข้อ "ยะลาวันนี้สู่ความเป็นเมืองในอนาคต" ได้เข้าเยี่ยม "โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา" โรงเรียนสอนอิสลามแห่งแรกของประเทศไทย และวันนี้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาขนาดใหญ่ที่สุดในสามจังหวัด มีนักเรียนมากกว่า 5000 คน มีห้องเรียนกว่า 136 ห้อง มีหอพักทั้งชายและหญิง เป็นโรงเรียนที่สอนทั้งสายสามัญควบคู่กับการสอนศาสนา มีระบบการเรียนการสอนกว่า 5 ภาษา ไทย มาลายู อาหรับ ภาษาอังกฤษ จีน เป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรอย่างดีเยี่ยม พร้อมก้าวหน้าสู่ความเป็นสากลอย่างยิ่ง และแน่นอนว่าเป็นโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการสามารถทำได้ดีมาก เนื่องจากสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 5000 คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับยะลาอย่างมาก และสะท้อนให้เห็นถึง "เมืองยะลา" มีความเป็นเมืองแห่งการศึกษา ที่เป็นจุดเด่นในการสร้าง "คน" และสร้าง "เมือง" แม้จะมีปัญหาความมั่นคง แต่ก็สามารถขับเคลื่อนเดินหน้า ก้าวล้ำ ล้ำหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ของไทย

     ชุมชนเข้มแข็งในเขตเมืองตามนิยามความหมายของชาวเมืองยะลา
วันที่ 18 มกราคม 2558 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

         ขนาดพื้นที่ 19.4 ตารางกิโลเมตรของเทศบาลนครยะลา มีชุมชนทั้งสิ้น 40 ชุมชน และมีประชาชนราว 60,000 คน หลายชุมชนต้องเผชิญกับความรุนแรง จนบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนรับข่าวสารนอกพื้นที่ แต่ในอีกด้านหนึ่งเหตุความรุนแรงนี้ได้ทำให้แต่ละชุมชนได้ปรับตัว พยายามลดความระแวงสงสัยระหว่างกลุ่มชน จนนำไปสู่การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ในมิติที่แตกต่างจากชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ในการศึกษาดูงานที่เมืองยะลาครั้งนี้ คณะแผนงานฯเข้าเยี่ยมชุมชน 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนผังเมือง 4 และชุมชนสามัคคี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     ยะลาในวันนี้สู่ความเป็นเมืองแห่งสิงคโปร์แห่งที่ 2 ในอนาคต
วันที่ 16-18 มกราคม 2558 ณ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

         แผนงาน furd เดินทางลงใต้สุดของแดนสยาม เพื่อศึกษาดูงาน "นครยะลา" เทศบาลนครยะลา Yalacity เมืองที่น่าจับตามองมากที่สุดของนวัตกรรมความก้าวหน้าในการพัฒนาเมือง ท่ามกลางปัญหาความไม่สงบของ3จังหวัดชายแดนใต้ นำทีมโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนงาน furd และดำรงตำแหน่งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้ความสนใจเรื่อง "ท้องถิ่นนิยม" การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทางเทศบาลนครยะลาให้เกียรติต้อนรับอย่างดีเยี่ยม โดยจัดการแสดงสดวงออร์เคสตาร์ของเทศบาลฯ พร้อมฉายภาพของการพัฒนาเมืองยะลาอย่างเต็มรูปแบบ ในวันนี้ "ยะลา" ไม่ใช่เพียงจังหวัดที่มีแต่ความไม่สงบ แต่ในนามของเทศบาลนครยะลา มีแนวคิดและพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด และมุ่งหน้าเข้าสู่ การเป็นเมืองแห่งความก้าวหน้า "สิงคโปร์แห่งที่ 2" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     การอบรมพัฒนาแนวคิดสำหรับบุคลากร หนึ่งในแผน “การสร้างคน” ของ นายกยะลา”
วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาอนาคตของ (นพม.) เข้าร่วมสังเกตการณ์และฟัง กิจกรรมอบรมพัฒนาแนวคิด ของเทศบาลนครยะลา โดย ดร.อรอร ภู่เจริญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ National University of Singapore ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติแก่พนักงานเทศบาลนครยะลา หัวข้อ Talent and Leadership Management in Singapore และ Networks Management ณ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดการสร้างและพัฒนา “คน” ของเทศบาลนครยะลา จากวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของนายกพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ที่เล็งเห็นว่าเมืองจะพัฒนาไปได้ “คน” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้า โดยกระบวนการสร้างคนตั้งแต่ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เทศบาลฯ จัดขึ้นเพื่ออบรมปลูกผังแนวคิดใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในเทศบาลฯ เพื่อให้บุคลากรมีแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>