จัดกิจกรรมร่วมจินตนาการ "อนาคตเมืองชายฝั่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดินป่าเพื่อการอนุรักษ์
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ บริเวณหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา

         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ทางแผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านบริเวณหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา เรื่อง อนาคตเมืองชายฝั่ง โดยได้รับเกียรติจาก Professor Barney Hope จากสหรัฐอเมริกา มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเดินทางไกลในเส้นทาง Pacific Crest Trail โดยแสดงให้เก็นถึงบทบาทภาคประชาชนที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรเพื่อผลักดันนโยบาย

    เวทีวิชาการครั้งที่ 4 การพัฒนาอนาคตเมืองสงขลา : มิติด้านรัฐศาสตร์
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา

         แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีวิชาการเรื่อง "การพัฒนาอนาคตเมืองสงขลา: มิติด้านรัฐศาสตร์" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลัก 2 ท่านคือ ดร.เทพกร ณ สงขลา จากคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา และผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ จากสถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์

    "เวทีวิชาการครั้งที่ 3 "การพัฒนาเมืองสงขลา : มิติด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา

         แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (นพม.) ร่วมกับนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเวทีวิชาการเรื่อง "การพัฒนาอนาคตเมืองสงขลา: มิติด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านคือ คุณวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ จาก อบจ.สงขลา และ อาจารย์ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

    ศึกษา"นวัตกรรมการพัฒนาเมือง" กับนายก ฯ ขอนแก่น
ณ วันที่ 7 เมษายน 2558 ที่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

         แผนงาน นพม. นำทีมโดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกำกับทิศทางแผนงาน นพม. เข้าพบ พูดคุย แลกเปลี่ยน กับ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เกี่ยวกับ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง แก้ไขปัญหาเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะทุกวันนี้ ขอนแก่น กลายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ในตัวเมืองกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นมหานคร ที่มีการเติบโต ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเมือง คล้ายกับกรุงเทพอย่างมาก ทำให้เกิดปัญหารถติด เทศบาลนครขอนแก่น เองจึงคิดค้นการรวมทุนกับนายทุนใหญ่เพื่อสร้างรถ BRT ในการแก้ไขปัญหารถติด แต่ทั้งนี้ยังติดปัญหาและระเบียบการตั้งบริษัท ของท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง แต่แม้จะติดปัญหาอยู่มาก แต่เทศบาลนครขอนแก่นไม่คิดจะยอมแพ้ จะดำเนินการต่อไป ซึ่งนอกจากนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแก้ไขปัญหาความเป็นเมืองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น ยังดำเนินการบริหารเมือง ด้วยแนวคิดของการ "สร้างคน สร้างเยาวชน" ให้มีคุณสมบัติ 5+1 มีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความกตัญญู และบวก 1 มีสำนึกรักท้องถิ่น ซึ่งคุณสมบัติสุดท้ายนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก ที่เทศบาลฯ ต้องการเน้น เนื่องจากปัจจุบันคนจากขอนแก่น ออกไปทำงานนอกขอนแก่นจำนวนมาก นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่น มีวิทัศน์ที่สำคัญในการทำงาน คือ ผู้นำที่ดี ต้อง "สร้างทีมที่ดี" (super team) ทำให้เทศบาลนครขอนแก่นให้ความสำคัญกับ "ห้องเครื่องเทศบาลฯ" คือห้องที่จะรวบรวมความคิดของทีมในการหาวิธีการพัฒนาเมือง

 
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>