เล่าเรื่อง.....เมืองในไทย
 

 "ผาปังโมเดล" ต้นแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยุคใหม่
โดยโดย รังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง จ.ลำปาง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา (29 มี.ค. 59) โดย นักข่าวพลเมือง

เตอลูแบ : THIS IS MY HOMETOWN
โดย Saiburi Looker

เมืองเบตง แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
โดย เทศบาลเมืองเบตง

ONCE SAIBURI กาลครั้งหนึ่งในเมืองสายบุรี
โดย กลุ่ม Saiburi looker
รายการ เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น
รายการเหตุอยู่ที่ท้องถิ่น แขกรับเชิญ : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
 
 
รู้จัก... ผู้สร้างบ้านแปงเมือง
เมืองจันทบุรี : ต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจการเพื่อสังคม

กลุ่ม มือเย็นเมืองเย็น ผู้ขับเคลื่อนเมืองสีเขียว ในเชียงใหม่
 
Panel of urban expert (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมือง)

 ปาฐกถา เรื่อง นคราภิวัตน์กับการปฏิรูปการเมือง
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 งานเสวนา "เมือง กิน คน" นคราภิวัตน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย

 "การสร้างทุนทางวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจของเมือง"
โดย อ.ธนภณ วัฒนกุล

การจัดการความเสี่ยง "น้ำท่วมกรุงเทพฯ"
โดย คุณนาอีม แลนิ

เมืองคีรีวง : การพัฒนาสู่อนาคต
โดย คุณธวัช ลำภูศรี

การกลายเป็นเมืองในชนบทไทย
โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ผังอนุภาค ผังชีวิตผังตำบล ผังพัฒนาเมือง
โดย ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง
โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ุ

การพัฒนาเมือง : อุปสรรคทางนโยบาย และกลไกที่ต้องก้าวข้าม
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ

แนวคิดและมุมมองต่อการพัฒนาเมืองต่างๆ ของไทย
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค4
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

นวัตกรรมการพัฒนาเมืองขอนแก่น
โดย คุณธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์

ชีวิตประจำวัน : ความหมาย คุณค่า ย่านชุมชนเก่า
โดย อ.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค1
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค2
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค3
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย
โดย คุณทนงศักดิ์ วิกุล

Urbanization ของนครขอนแก่นในปัจจุบัน และอนาคต
โดย ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

Urbanization ของนครนนทบุรี
โดย ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

การบริหารจัดการเมืองสีเขียวของจีน
โดย คุณมิ่งขวัญ กิ่งมิ่งแฮ

การพัฒนาเมืองและระบบขนส่งที่ยั่งยืนในมิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์

มองเมืองจากมุมมองนักผังเมือง
โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
 
 
เวทีสาธารณะ "คน สร้าง เมือง"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>