เล่าเรื่อง.....เมืองในไทย
 

 "ผาปังโมเดล" ต้นแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยุคใหม่
โดยโดย รังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง จ.ลำปาง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา (29 มี.ค. 59) โดย นักข่าวพลเมือง

เตอลูแบ : THIS IS MY HOMETOWN
โดย Saiburi Looker

เมืองเบตง แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
โดย เทศบาลเมืองเบตง

ONCE SAIBURI กาลครั้งหนึ่งในเมืองสายบุรี
โดย กลุ่ม Saiburi looker
รายการ เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น
รายการเหตุอยู่ที่ท้องถิ่น แขกรับเชิญ : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
 
 
รู้จัก... ผู้สร้างบ้านแปงเมือง
ครูปราณี มลิวรรณ์ กับศูนย์ต้นแบบพัฒนาเด็กเล็กของภาคใต้
เมืองจันทบุรี : ต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจการเพื่อสังคม

กลุ่ม มือเย็นเมืองเย็น ผู้ขับเคลื่อนเมืองสีเขียว ในเชียงใหม่
Panel of urban expert (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมือง)

 "ภาพลวงตาเศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจภาคประชาชน"
โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสิรฐ
 
 

 ปาฐกถาพิเศษ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานการปฏิรูปประเทศไทย"
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 บรรยายพิเศษ เรื่อง พลวัตเมืองภูมิภาคกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เสวนา "เมืองนิยม ท้องถิ่นนิยม" (เมืองอุดรธานี)

 ปาฐกถา เรื่อง นคราภิวัตน์กับการปฏิรูปการเมือง
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 งานเสวนา "เมือง กิน คน" นคราภิวัตน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย

 "การสร้างทุนทางวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจของเมือง"
โดย อ.ธนภณ วัฒนกุล

การจัดการความเสี่ยง "น้ำท่วมกรุงเทพฯ"
โดย คุณนาอีม แลนิ

เมืองคีรีวง : การพัฒนาสู่อนาคต
โดย คุณธวัช ลำภูศรี

การกลายเป็นเมืองในชนบทไทย
โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ผังอนุภาค ผังชีวิตผังตำบล ผังพัฒนาเมือง
โดย ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง
โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ุ

การพัฒนาเมือง : อุปสรรคทางนโยบาย และกลไกที่ต้องก้าวข้าม
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ

แนวคิดและมุมมองต่อการพัฒนาเมืองต่างๆ ของไทย
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค4
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

นวัตกรรมการพัฒนาเมืองขอนแก่น
โดย คุณธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์

ชีวิตประจำวัน : ความหมาย คุณค่า ย่านชุมชนเก่า
โดย อ.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค1
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค2
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

ประสบการณ์การทำงานและการอนุรักษ์เมืองของไทยในแต่ละภาค3
โดย ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย
โดย คุณทนงศักดิ์ วิกุล

Urbanization ของนครขอนแก่นในปัจจุบัน และอนาคต
โดย ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

Urbanization ของนครนนทบุรี
โดย ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

การบริหารจัดการเมืองสีเขียวของจีน
โดย คุณมิ่งขวัญ กิ่งมิ่งแฮ

การพัฒนาเมืองและระบบขนส่งที่ยั่งยืนในมิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร. จำนง สรพิพัฒน์

มองเมืองจากมุมมองนักผังเมือง
โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
 
 
เวทีสาธารณะ "คน สร้าง เมือง"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>