ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 

ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)

นายธนภน วัฒนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก
สถาบันอาศรมศิลป์

ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบาย กฎหมาย และโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง วุฒิสภา

ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ุ
อาจารย์ประจำสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.สักรินทร์ แซ่ภู
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
ประธานสายพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา

คุณ ทนงศักดิ์ วิกุล
อดีตเลขาธิการมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต