งานเสวนาวิชาการ เรื่อง นพบุรีศรีลโวทัยปุระในจารึกโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 – 17.00 น. แผนงาน นพม. ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง นพบุรีศรีลโวทัยปุระในจารึกโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองศตวรรษก่อนการสถาปนาพระนครศรีอโยธยาเป็นราชธานี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมนในประวัติศาสตร์ชาติ ไทย

2. การนำเสนอวรรณกรรมร่วมสมัยเรื่อง “โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ” ซึ่งไม่เพียงแต่มีการชำระใหม่พร้อมทั้งอรรถาธิบาย และคำอธิบายศัพท์เก่าอย่างละเอียด โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯ มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ

เสวนาโดย รศ. เสมอ บุญมา และ ดร. ตรงใจ หุตางกูรโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ฯได้รับอิทธิพลมาจากคติพราหมณ์ ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น นอกจากอยุธยาแล้วยังมี ชวา อีกชาติหนึ่ง ที่แต่งเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ เขียนเป็นโศลกภาษาสันสกฤต การศึกษาโคลงเฉลิมพระเกียรตินี้นั้นมีประโยชน์ทั้งในทางอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์อย่างมาก
ชาวต่างชาติในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ข้อมูลจากเอกสารตะวันตกร่วมสมัย

เสวนาโดย รศ. ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร และ อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทรในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในอยุธยาอย่างมาก ทั้งที่เข้ามารับราชการ เป็นขุนนาง และค้าขายจำนวนมาก อาทิ โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส เปอร์เซีย ญี่ปุ่น จีน จาม และมักกะสัน เป็นต้น การอ้าแขนเปิดรับชาวต่างชาตินำมาซึ่งการเจริญสัมพันธไมตรี และรับวิทยาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งคณะทูตไปยังฝรั่งเศส การสร้างป้อมปราการ กองทัพ พระราชวัง ฯลฯ นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในอยุธยายังได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆของราชธานีแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การค้าขาย การเมืองและบทบาทขุนนางต่างชาติในราชสำนัก ที่ต่างแย่งชิงความได้เปรียบกันและกัน
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>