นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “สุมหัวกันในที่ที่สาม : กระบวนการตามหาชุมชนทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในเมืองตรัง”


วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 กทม.

        คุณอภิชญา โออินทร์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “สุมหัวกันในที่ที่สาม : กระบวนการตามหาชุมชนทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในเมืองตรัง ซึ่งพบว่า การสร้างพื้นที่หรืออาคารสาธารณะโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง มักไม่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้น เมืองต้องทำความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อให้รู้อุปสงค์ในภาพรวมของเมืองและประเมินคุณภาพของพื้นที่มีอยู่แล้ว พื้นที่ว่างและอาคารของรัฐในฐานะบริการสาธารณะจะต้องได้รับการ ออกแบบเพื่อเอื้ออำนวยแก่คนทุกคนและมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมด้วย

        หากย้อนกลับไปสู่ คำถามที่ว่า “ทำอย่างไรให้บริการสาธารณะมีคุณภาพ เป็นที่นิยม และคุ้มค่ากับการลงทุน” คำตอบที่ ได้น่าจะวางอยู่บนฐานของทั้ง “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ์” ผู้เขียนเชื่อว่า จะต้องมีกระบวนการที่เปิด กว้างและมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ยุติธรรม พูดอย่างง่ายคือ การมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นผ่านการรับฟังความ คิดเห็นอย่างที่ปฏิบัติกันมาและควรเพิ่มเติมวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงคนยุค ปัจจุบันได้มากขึ้น ที่สำคัญควรให้พลเมืองมีอำนาจตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงมีส่วนในการ กำหนด “รูปแบบความสำเร็จ” (ตัวชี้วัด) ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งชุมชนทางกายภาพ แลชุมชนทางวัฒนธรรมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนานั้น

การประชุมนำเสนอโครงการวิจัย “สุมหัวกันในที่ที่สาม : กระบวนการตามหาชุมชนทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในเมืองตรัง”


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 กทม.

        คุณอภิชญา โออินทร์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “สุมหัวกันในที่ที่สาม : กระบวนการตามหาชุมชนทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในเมืองตรัง" โดยมีหลักการและเหตุผลว่า ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่พยายามหาพื้นที่กิจกรรมที่นอกเหนือไปจาก “ที่บ้าน” (first place) และ “ที่ทำงาน/เรียน” (second place) จึงก่อเกิดพื้นที่ที่เรียกว่า “ที่ที่สาม” (third place) ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สวนสาธารณะ แต่หมายรวมถึงพื้นที่สาธารณะที่ปัจเจกชนที่มีความสนใจเฉพาะรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ

        แม้ว่าเมืองตรังจะมีสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสวนสุขภาพจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ในฐานะแหล่งสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงสังคมเท่าที่ควร ส่งผลให้ช่วงห้าปีหลังมานี้ เกิด “ที่ที่สาม” โดยกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่สนใจศิลปะและสถาปัตยกรรม “ที่ที่สาม” เหล่านี้ในเมืองตรัง สร้างพื้นที่ใหม่ให้เกิดกิจกรรมและบทสนทนาที่หลากหลายระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ต่างก็มีความสนใจเฉพาะในสิ่งเดียวกัน คนที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามารวมตัวจนกลายเป็นขาประจำของ “ที่ที่สาม” สร้างอัตลักษณ์อันโดดเด่นและน่าจดจำให้แก่สถานที่นั้นๆ จะเห็นได้ว่า “ที่ที่สาม” ทำให้เกิดกิจกรรมเชิงสังคมที่ช่วยฟื้นคืนชีวิตให้แก่เมือง ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองดียิ่งขึ้น และคนรุ่นใหม่ก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการ “ปล่อยของ” เพิ่มขึ้นด้วย "ที่ที่สาม" ในเมืองตรังจึงเป็นโจทย์วิจัยที่ควรค่าแก่การศึกษาและค้นหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อท้องถิ่นต่อไป

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการพัฒนาเมือง


วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         แผนงาน นพม. จัดประชุมเวทีระดมสมองโครงการวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการการพัฒนาเมืองชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ โดย ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โครงการเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายการพัฒนาเมือง โดย ดร. สินาด ตรีวรรณไชย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางการปรับปรุงงานวิจัยให้ถูกต้อง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้

ประชุมกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาเมืองชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่


วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมรกต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

         โครงการพัฒนาเมืองชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมร่วมกับภาคประชาสังคมเมืองกระบี่ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ สมาคมคนรักเลกระบี่ และกลุ่ม Save Krabi เพื่อพัฒนางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

        (1) นักท่องเที่ยวคุณภาพถูกแทนที่ด้วยนักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพที่มักมาเป็นกลุ่มทัวร์ ไปเช้าเย็นกลับ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ควรแก้ปัญหาด้วยการจัดโซนนิ่ง (2) ทุกภาคส่วนกำลังส่งเสริมนโยบาย Go Green เพื่อให้เมืองกระบี่มีความยั่งยืน (3) เมืองกระบี่มีการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเกิดจากการนำกากปาล์มมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า (4) ปกติแล้วชาวบ้านจะทำประมงและท่องเที่ยวสลับกันตามฤดูกาล แต่กลับมีกฎห้ามเรือที่จดทะเบียนท่องเที่ยวไปทำประมง ควรแก้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (5) ในอดีต เมืองกระบี่ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ แต่ปัจจุบัน หน่วยงาน ภาคประชาสังคม ชาวบ้านเริ่มเปิดใจ มีทิศทางและวิสัยทัศน์ร่วมกันมากขึ้น (6) กรณีอ่าวมาหยา นักท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 70 เป็นนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็คเกจที่ภูเก็ต ซึ่งมีการท่องเที่ยวกระบี่แบบไปเช้าเย็นกลับ ทำให้มีเรือจากภูเก็ตจำนวนมากเข้ามาจอดที่อ่าวมาหยา จนเกิดปัญหาขยะและปัญหาด้านความปลอดภัยตามมา

นำเสนอผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่


วันที่ 9 มกราคม 2559 โรงแรม อิมพิเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

         คุณสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการอิสระ ได้นำเสนอ ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ โดยจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ดำเนินงานในกลุ่มภาคประชาสังคมที่กำหลังขับเคลื่อนงานในแต่ละเมือง จะเห็นลักษณะและรูปแบบการทำงานที่ความคล้ายคลึงกันอยู่มาก โดยเฉพาะการขับเคลือ่นในประเด็นวัฒนธรรม เป้าหมายการทำงาน เครื่องมือ และกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้โอกาสการพัฒนาของภาคประชาสังคมในภาคเหนือ พบว่า มีการกระตุ้นและมุ่งต้องการความเงียบสงบ พื้นที่สีเขียว พื้นที่การอนุรักษ์โหยหาอดีต เกิดการตื่นตัวในเรื่องสิทธิพลเมืองมากขึ้น ที่เข้าไปมีบทบาทพัฒนาเมือง โดยมีหน่วยงานระดับกลางและระดับท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน เช่น สสส. พอช. การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น

         สำหรับอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ยังคงเป็นเรื่องงบประมาณในการดำเนินการเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณภาพของโครงการ และความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน ฉะนั้น การบริหารจัดการเรื่องทุน การเพิ่มศักยภาพของคนทำงาน สร้างความต่อเนื่องการทำงาน และที่สำคัญการสร้างพื้นที่ให้กลุ่มได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในระดับเมืองมากขึ้น

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1: การพัฒนาเมืองชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่


วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

         FURD จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาเมืองชายฝั่งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ โดย ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การนำเสนอความก้าวหน้างานครั้งที่ 1 ครั้งนี้ ผศ.กัลยาณี ได้กล่าวถึงการสำรวจมูลค่าด้านการท่องเที่ยวอ่าวมาหยา เมืองกระบี่ เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เมื่อ พ.ศ. 2542 ผลการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากยินดีจ่ายมากขึ้นเพื่อให้สันทรายของอ่าวมาหยากลับคืนมาและมีความแออัดของนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1: เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับนโยบายการพัฒนาเมือง


วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

         FURD จัดประชุมเครือข่ายนักวิจัย ในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยครั้งที่ 1 เรื่อง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายการพัฒนาเมือง โดย ดร. สินาด ตรีวรรณไชย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การนำเสนอความก้าวหน้างานครั้งที่ 1 ครั้งนี้ ดร.สินาด ได้กล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ซึ่งมีอ้างอิงจากหลักทางจิตวิทยากับการตัดสินใจของคน และมีความแตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่สมมติให้ผู้บริโภคมีเหตุมีผล (rational) และไม่สนใจบริบทของสภาพแวดล้อม ฉะนั้น การนำเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้แก้ปัญหาของเมือง เช่น การจราจร ขยะมูลฝอย เป็นต้น จึงเป็นหนทางหนึ่งที่น่าสนใจ คุ้มค่าและสอดคล้องกับพฤติกรรมคนเมือง

ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 แนวทางการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         Furd จัดประชุม นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยการพัฒนาเมือง หนึ่งในงานวิจัย คือ เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ โดยคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการอิสระ โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาภาพรวมสถานการณ์และการดำเนินงานของภาคประชาสังคม ความเป็นเมือง วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเมือง โดยในเบื้องต้นนักวิจัยได้นำเสนอความก้าวหน้า คือ เมืองลำพูน โดยเป็นเมืองที่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวแทนภาคประชาสังคมเมืองลำพูนพบว่าในปัจจุบันการดำเนินงานพัฒนาเมืองโดยภาคประชาสังคมเมืองลำพูน มีกลุ่มดำเนินงานอยู่เพียงหนึ่งกลุ่มที่เห็นรูปธรรมการทำงานชัดเจน คือ กลุ่ม Spirit of Lamphum ซึ่งกลุ่มภาคประชาสังคมกลุ่มนี้มีพัฒนาการมาจากการทำงานจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลำพูน และมีรูปแบบการทำงานแบบเครือข่ายระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยขับเคลื่อน ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน งบประมาณการทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเยาวชนมาจากการถือกล่องบริจาค ณ ถนนคนเดิน สนับสนุนบางส่วนจากองค์กรท้องถิ่น

ชวนคุย ประสบการณ์การทำวิจัยที่ขอนแก่น


วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558 ณ อาคารพร้อมพันธ์ 1 ลาดพร้าว

         FURD จัดประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกับอาจารย์กันตา วิลาชัย อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ปาริชาติ นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์คณะศิลป์ศาสตร์ มธ. เกี่ยวกับ ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการเมืองท้องถิ่นเมืองขอนแก่น ที่แม้จะเป็นสองขั้ว แต่สามารถร่วมกันพัฒนาเมืองได้ พร้อมชี้เห็นปัญหาการพัฒนาเมืองเกี่ยวกับเขตพื้นที่การปกครองไม่สอดคล้องความเจริญของเมือง อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำผังเมืองทั่วประเทศ

การประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่อง “การพัฒนาอนาคตเมืองชายฝั่ง” (การพัฒนากรอบแนวคิด)


วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ อาคารพร้อมพันธ์ กทม.

         แผนงาน นพม. จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่อง "การพัฒนาอนาคตเมืองชายฝั่ง" ร่วมกับ ผศ. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกครั้ง เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย "เรื่องอนาคตเมืองชายฝั่ง" ให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมี รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทะเล มาให้ข้อชี้แนะในการพัฒนาโจทย์วิจัย โดยเฉพาะกรอบแนวคิดและทฤษฏี เพื่อให้แนวทางงานวิจัยเป็นไปอย่างเหมาะสม และตรงกับเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและมูลค่าสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ

การประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่อง “การพัฒนาอนาคตเมืองชายฝั่ง


วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ อาคารพร้อมพันธ์ กทม.

         แผนงาน นพม. จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่อง "การพัฒนาอนาคตเมืองชายฝั่ง" ร่วมกับ ผศ. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการศึกษาความเสียหาย เพื่อฟื้นฟูอ่าวมาหยา พื้นที่ในอ่าวนา จังหวัดกระบี่ หลังถูกค่ายหนัง สร้างฉากในการถ่ายทำหนัง โดยที่หลังจบการถ่ายทำ ไม่ได้ฟื้นฟูให้กลับมาดังเดิม จึงทำให้พื้นที่อ่าวมาหยา ปัจจุบันสันทรายหายไป หน้าหาดถูกตัด ทำลายระบบนิเวศ และทำลายความสวยงามของชายฝั่ง การวิจัยในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสียหายของอ่าวมาหยา เพื่อที่จะเป็นข้อมูลเสนอต่อศาล เพื่อสู้คดีเรียกร้องให้มีผู้รับผิดชอบ โดยที่กระบวนการการต่อสู้ดำเนินการมากว่า 16 ปี แล้ว

การเสนอรายงานวิจัยโครงการเมืองมหาวิทยาลัย ชุมชนเมืองเอก มหาวิทยาลัยรังสิต


วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ อาคารพร้อมพันธ์1 ลาดพร้าว กทม.

         แผนงาน นพม. จัดประชุมการพัฒนาโจทย์วิจัย "การเสนอรายงานวิจัยโครงการเมืองมหาวิทยาลัย ชุมชนเมืองเอก มหาวิทยาลัยรังสิต" ซึ่งเป็นร่างกายงานฉบับสมบูรณ์ (draft final report) นำเสนอโดยทีมวิจัย นำทีมโดย พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล อาจารย์อาชญาวิทยา ม.รังสิต เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยนักวิจัยได้นำเสนอปัญหาของชุมชนเมืองเอก ตัวอย่างของเมืองมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีของม.รังสิต พร้อมเสนอการแก้ไขปัญหา เช่น การให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้าน เพื่อมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง เพื่อมีอำนาจต่อรองกับผู้นำท้องถิ่น การเสนอเป็นเมืองพิเศษ เป็นต้น

         ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า ปัญหาของการเกิดมหาวิทยาลัย มีสองแบบ คือ เกิดก่อนชุมชน หรือเกิดหลังชุมชน ซึ่งเกิดก่อนชุมชนนั้นอาจจะยังไม่สร้างปัญหาเท่ากับการเกิดหลังชุมชน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายเรื่อง ซึ่งการจัดระเบียบก็เป็นไปได้ยาก แต่ทั้งนี้ปัญหาเมืองมหาวิทยาลัยในไทยคาบเกี่ยวกับปัญหาระดับโครงสร้าง คือ กลไกต่างๆ แตกกระจายไม่สามารถทำงานด้วยกันได้ ทำให้ไม่มีการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ปัญหาผังเมืองที่ใช้ไม่ได้จริง รวมทั้งปัญหาประชาชนที่ไม่มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเอง หรือมหาวิทยาลัยที่ละเลยสนใจแค่ปัญหาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางออกสามารถเสนอได้ทั้งภาพรวมปัญหาใหญ่ และปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆ คลายทีละเรื่อง เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอที่ใช้ได้จริงได้

การประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่อง เมืองมีชีวิต ชีวิตผู้คนในเมือง


วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 ณ อาคารพร้อมพันธ์ 1 ลาดพร้าว จตุจักร กทม.

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาอนาคตของ (นพม.) จัดประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่อง เมืองมีชีวิต ชีวิตผู้คนในเมือง : ศึกษาพลวัตของเมืองและผู้คนในล้านนาตะวันออก (แพร่ พะเยา เชียงราย) โดยมีผู้วิจัยคือ คุณชัยพงษ์ สำเนียง นักศึกษาปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงของเมืองและผู้คนในภาคเหนือ ที่วันนี้หลายพื้นที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น เช่น เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย เนื่องจากแผนพัฒนาฯ การขยายเส้นทางรถไฟ ซึ่งทำให้เกิดเศรษฐกิจมหาศาล ผู้คนจากพื้นที่อื่นๆ เข้ามาอาศัย ดูดทรัพยากรต่างๆ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่จะศึกษาเกี่ยววิถีของผู้คนที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งงานวิจัยมีคำถามที่น่าสนใจคือ 1. "เมื่อเมืองมีพลวัต รวมถึงผู้คนใช้ชีวิต ต่อสู้ อย่างไร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ 2.การศึกษาปัจจัยโดยรวมที่ทำในปัจจุบันทำให้ทิศทางของเมืองต่างๆ บิดเบี้ยว จึงควรศึกษาปัจจัยเฉพาะที่มีพลวัตแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น 3. เงื่อนไขอะไรที่จะทำให้เมืองต่างๆ พัฒนา เติบโตมั่นคงและสนองให้คนในเมืองสามารถใช้ชีวิตในเมืองอย่างเป็นสุขได้

        งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานวิจัยของแผนงานเรื่องใหม่ที่แตกต่างจากงานวิจัยชิ้นอื่น เนื่องจากหันมาสนใจเรื่อง "คน" ซึ่งต้องเข้ามาอาศัยในเมือง ปรับเปลี่ยนวิถีอย่างไรเมื่อต้องรับความเป็นเมือง และที่สำคัญงานวิจัยชิ้นนี้ พยายามจะนำเสนอถึงมายาคติเรื่อง "เมือง" ในการทำลายชนบท แต่แท้จริงเมืองเองก็ทำหน้าที่เกื้อกูลชนบทอย่างขาดกันไม่ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ของการมองความเป็นเมือง"

พัฒนาโจทย์วิจัย นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมืองที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืน : กรณีศึกษาเมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม CPWI

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง จัดประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย "นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมืองที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืน : กรณีศึกษาเมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดย อ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และ อ.สุนทรชัย ชอบยศ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม. มหาสารคาม นักวิจัยนําเสนอองค์ความรู้ความเป็นอีสานเนื่องจากเห็นว่าเมื่อเข้าใจความเป็นอีสานแล้ว จะทําให้ทราบถึง เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนอีสานว่า สามารถนํามาเป็นพลังขับเคลื่อน (engine) ในการพัฒนาเมืองได้อย่างไร "

พัฒนาโจทย์วิจัย โครงการเมืองมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต ชุมชนเมืองเอก


วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

        "แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย "โครงการชุมชนเมืองเอก" ร่วมกับโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัฒน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัฒน์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ พ.ต.ท.กฤษณพงศ์ พูตระกูล , ร.ต.อ. จอมเดช ตรีเมฆ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยจุดประสงค์พัฒนาโจทย์วิจัยครั้งนี้ ต้องการจัดระบบข้อมูลของชุมชนเมืองเอกในภาพกว้าง มองในมุมด้านการพัฒนาเมือง โดยจัดแผนที่ทางกายภาพของเมืองเอกขึ้นมา เพื่อให้สามารถสะท้อนเห็นปัญหาของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในเมืองเอกได้หลากหลายมิติ เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหา เสนอทางออกร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อต่อไป "