นวัตกรรมเมือง

นวัตกรรมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ของเมืองหางโจว (Non-Motorized Transport : NMT)

การเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งก็คือการเดินและขี่จักรยาน ถือเป็นนโยบายหลักด้านการขนส่งในเมืองหางโจวที่ครอบคลุมทั้งการวางผังเมืองและผังระบบขนส่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่วัฒนธรรมเมืองสายบุรี (Saiburi FURD Mapping)

แผนที่วัฒนธรรมเมืองสายบุรี เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างศูนย์ศึกษามหานครและเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมืองสายบุรีในการนำเสนอเส้นทางเดินเท้าเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจในย่านใจกลางเมืองสายบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
10 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนประจำปี 2015

10 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนประจำปี 2015 รวบรวมแนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาเมืองใหม่จากไอเดียเมืองทั่วโลก ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้เป็นไอเดียการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เนื่องจากในอนาคตเมืองจะมีการขยายตัวมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Heritage Trust กับการพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา

ปัจจุบัน สงขลาได้เกิดกระแสการอนุรักษ์เมืองเก่าขึ้น มีการจัดโครงการและกิจกรรมมากมาย จนส่งผลให้เมืองเก่าสงขลาเป็นที่พูดถึงและโดดเด่นขึ้น กิจกรรมต่างๆ ยังทำให้ผู้คนในเมืองหันมาตระหนักถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของเมือง ซึ่งภาคประชาชนที่มีบทบาทยิ่งในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์มรดกเมืองดังกล่าวคือ “ภาคีคนรักเมืองสงขลา” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>