ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่นด้านสันติสุข ประจำปี 2558 แก่ "เทศบาลนครยะลา" ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ศูนย์ศึกษามหานครมีความเห็นว่า เทศบาลนครยะลาในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง มีความพยายามและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน แม้ในวันนี้ในเมืองยะลายังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะ แต่ความพยายามและการบริหารจัดการของเทศบาลนครยะลา (รายละเอียดในคำประกาศเกียรติคุณ) นับว่าเป็นต้นแบบเมืองดีเด่นด้านสันติสุขได้ดียิ่ง

เมืองดีเด่น เมืองยะลา : เมืองแห่งสันติสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>