ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประจำปี 2559 แก่ "กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์" ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ศูนย์ศึกษามหานครมีความเห็นว่า กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ก้าวเข้ามาเชื่อมประสานคนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการใช้ศิลปะ เชื่อมร้อยคนในพื้นที่สายบุรี ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มานาน (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่คำประกาศเกียรติคุณ) นับว่าเป็นต้นแบบเมืองดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมได้ดียิ่ง

        รางวัลเมืองดีเด่น เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและสร้างความภูมิใจให้กับผู้สร้างบ้านแปงเมือง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 4 ปี สำหรับเมืองดีเด่น ประจำปี 2559 นี้ ได้แก่ เมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดย "กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์" ในฐานะตัวกลางเชื่อมประสานภาคประชาสังคมในเมืองสายบุรี เข้ารับมอบรางวัลโล่ทองคำ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

        เมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในช่วงสิบกว่าปีมานี้ เป็นพื้นที่ที่ถูกจัดว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ สังคมในเมืองสายบุรีเกิดความหวาดระแวงกันเองในหมู่ชาวบ้าน โดยเฉพาะคนต่างศาสนาไม่กล้าพูดคุยกัน ไม่มีความไว้วางใจกัน

        วิกฤตนี้ ทำให้เยาวชนหนุ่มสาวของสายบุรีที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ รวมกลุ่มในชื่อ สายบุรีลูกเกอร์ (Saiburi Looker) คิดแตกต่าง ไม่หดหู่ ไม่ย่อท้อ คนเหล่านี้ หลังจบการศึกษา เขามองเห็นโอกาส เห็นศักยภาพและภูมิปัญญาของคนเมืองสายบุรี ดึงพลังทางบวกกลับมาฟื้นฟูเมืองสายบุรี โดยไม่ติดกรอบคิดในระบบ ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภายนอก ใช้ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ฟื้นฟูจิตใจคนเมืองสาย คลี่คลายความหวาดระแวง เปิดพื้นที่ทางความคิด รื้อฟื้นความทรงจำอันงดงาม ใช้ประวัติศาสตร์และศิลปะเชื่อมร้อยผู้คน ใช้เทคโนโลยี social media สร้างการสื่อสารกับคนภายนอก ก่อเกิดเป็นสำนึกแห่งสถานที่ (Sense of Place) และสำนึกแห่งจิตวิญญาณ (Sense of Spiritual) ให้กับคนเมืองสายบุรี

        ความพยายามของกลุ่มสายบุรี ลูกเกอร์ ได้เชื่อมต่อกับอีกหลายกลุ่มในพื้นที่ เช่น กลุ่มมุสลีมะห์ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี ฯลฯ จากเมืองที่ปิด พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติสอดคล้องตามวิถีชีวิตคนเมืองสาย แม้ว่าวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเมืองสาย แต่กลับกลายเป็นว่า สายบุรีลูกเกอร์ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อจำนวนมาก จนคนภายนอกอดทนรอไม่ไหวต้องการที่จะเข้าไปรู้จักและสัมผัส

         สายบุรี ลูกเกอร์ (Saiburi Looker) คือคนในพื้นที่ คือประชาสังคมในเมือง ที่กำลังเดินไปบนหนทางการพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนการสร้างอนาคตของเมืองสายบุรี สิ่งที่เขาคิดและทำนี้ ไม่ได้เกิดจากการอ่านตำรา ไม่ใช่เพราะมีภารกิจและหน้าที่ หากแต่เต็มไปด้วยมีความรับผิดชอบ มีความรักความภูมิใจ คิดเสมือนว่า ........เมืองคือบ้านของเขา

         ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นว่า ความคิดและการกระทำของ สายบุรีลูกเกอร์ น่าชื่นชมควรแก่การยกย่องว่า เป็นผู้สร้างบ้านแปงเมือง เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์เมืองยุคใหม่ของไทยต่อไป

เมืองดีเด่น เมืองสายบุรี : เมืองแห่งการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>