นักขับเคลื่อนเมือง


นายอุดม สุวรรณพิมพ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายอาทิตย์ เจ๊ะสะแม
ผู้แทนกลุ่มมัสญิดตะลุบัน
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นายธนภน วัฒนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

นางสาวฐิติยากรณ์ นาคกลิ่นกูล
ผู้แทนกลุ่มมือเย็น เมืองเย็น

นายกิตติภพ สุทธิสว่าง
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
ผู้ก่อตั้ง Once Again Hostel โฮสเทลเพื่อชุมชน

นายอานัส พงศ์ประเสริฐ
ประธานกลุ่มสายบุรีลุคเกอร์ (Saiburi Looker)

นายสุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์
ผู้นำวิสาหกิจชุมชน Gong Coffee

นายธวัช ลำภูศรี
ผู้แทนชุมชนคีรีวง

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น

นายรังษี รัตนปราการ
นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>