นักขับเคลื่อนเมือง


คุณ รังสฤษฏ์ คุณชัยมัง
ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

คุณ ทรงชัย วงษ์วัชรดำรง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง
 

คุณ อุดม สุวรรณพิมพ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

คุณ อาทิตย์ เจ๊ะสะแม
ผู้แทนกลุ่มมัสญิดตะลุบัน
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คุณ ธนภน วัฒนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

คุณ ฐิติยากรณ์ นาคกลิ่นกูล
ผู้แทนกลุ่มมือเย็น เมืองเย็น

คุณ กิตติภพ สุทธิสว่าง
ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

คุณ ศานนท์ หวังสร้างบุญ
ผู้ก่อตั้ง Once Again Hostel โฮสเทลเพื่อชุมชน

คุณ อานัส พงศ์ประเสริฐ
ประธานกลุ่มสายบุรีลุคเกอร์ (Saiburi Looker)

คุณ สุพจน์ กรประสิทธิ์วัฒน์
ผู้นำวิสาหกิจชุมชน Gong Coffee

คุณ ธวัช ลำภูศรี
ผู้แทนชุมชนคีรีวง

คุณ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา

คุณ ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น

คุณ รังษี รัตนปราการ
นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>