PLACEMAKING ของเมืองสงขลา

โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น
ถูกปรับปรุงเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเมือง

โรงสีข้าวเก่า
ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นที่ตั้งภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

Street Art ในพื้นที่สาธารณะ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง

Street Art บริเวณรอบโรงสีแดง
สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองสงขลาในอดีต

เส้นทางการเรียนรู้ย่านเมืองเก่าสงขลา
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

Street Art ในพื้นที่สาธารณะ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>