การอบรมปฏิบัติการภายใต้โครงการ ผู้สร้างบ้านแปงเมือง

เรื่อง การสร้าง Spirit ของเมืองสายบุรี

จัดโดย
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมกับ เครือข่ายการพัฒนาเมืองสายบุรี
วันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ เมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานีแผนที่ FURD Mapping (Future urban development)

        เป็นการนำเสนอเส้นทางเดินเท้าเพื่อเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมในย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของเมือง โดยองค์ประกอบที่สำคัญของแต่ละเส้นทาง ได้แก่ แผนที่แสดงเส้นทางที่ผ่านแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง นำเสนออัตลักษณ์ วิถีชีวิตของเมือง จำแนกเป็น 5 ประเภทคือ แหล่งที่น่าชม แหล่งที่น่ากิน แหล่งทีน่าซื้อ แหล่งที่น่าทึ่ง และแหล่งที่มีความรื่นรมย์ ของเมือง เพื่อนำเสนอแหล่งวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของเมือง

         FURD Mapping รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง ทั้งชนิดที่มีรูปลักษณ์และไม่มีรูปลักษณ์ (Tangible and Intangible Heritage) ตามการพัฒนาของเมืองสายบุรี ที่เน้นพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ และมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงกำหนดขอบเขตของข้อมูลแบ่งเป็น 5 เรื่อง จะมีรายละเอียดดังนี้

         เมืองสายน่าชม (สีฟ้า) เป็นสิ่งที่ทั้งคนในเมือง “ต้องเห็น” หรือพลาดไม่ได้เมื่อมาเดินในย่านนี้ จึงควรเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่น เป็นตัวแทนของยุคสมัยหรือมีรูปแบบตามช่วงเวลาที่ระบุได้แน่ชัด อาจจะเป็นบ้านเก่า อาคารเก่า ตลาด ท่าเรือ หรือเป็นธุรกิจที่กำลังเลือนหายไป/กำลังมีภัยคุกคามจากการถูกทำลาย

        เมืองสายน่ากิน (สีเหลือง) เป็นอาหารที่อยากให้คนมาลองรับประทาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ จะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารก็ได้ รสชาติอร่อย และที่สำคัญควรเป็นอาหารที่ถูกสุขอนามัย มีความสะอาด ให้วัตถุดิบทีดีต่อสุขภาพ และหากมีเรื่องเล่า ความยาวนานของอาหารจะยิ่งทำให้น่าสนใจ

         เมืองสายน่าซื้อ (สีม่วง) เป็นร้านที่ควรเข้า สินค้าที่ควรซื้อ หรือควรดู ควรชม จึงต้องเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นตัวแทนของยุคสมัยหรือมีรูปแบบตามช่วงเวลาที่ระบุได้แน่ชัด อาจจะเป็นของเก่า หรือเป็นธุรกิจที่กำลังเลือนหายไป/กำลังมีภัยคุกคามจากการถูกทำลาย หรืออาจจะเป็นของใหม่ที่มีการพัฒนาสินค้าโดยผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์/ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่รวมตัวอยู่ในพื้นที่

         เมืองสายน่าทึ่ง(สีแดง) เป็นจุดที่มีเรื่องราวน่าประทับใจ (Cultural or Creative Expression) ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งสถานที่ สิ่งของ ผู้คน กิจกรรม ฯลฯ ที่มีเรื่องเล่า/ตำนาน หรือเป็นเรื่องที่เคยนิยม เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ปัจจุบันเลือนหายไปหมดแล้ว (Vanishing Customs)

        เมืองสายน่ารื่นรมย์ (สีเขียว) เป็นสถานที่ที่สามารถทำให้คนรู้สึกพักผ่อน หรือสบายใจ ทำให้จิตใจสงบเมื่อมาเยือนสถานที่แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่สวยงาม แต่ต้องเป็นสถานทีที่ทำให้คนมีสุขภาพจิตที่ดี เช่น มัสยิด วัด ริมแม่น้ำ หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ วิวบนเขา

Saiburi Final Map (แผนที่วัฒนธรรมเมืองสายบุรี)


         ผลงานฉบับสมบูรณ์ แผนที่วัฒนธรรมของเมืองสายบุรี (FURD Mapping @Saiburi) หลังจากการดำเนินงานที่หนักหน่วง ของน้องๆสายบุรี ก็ทำให้ได้ผลงานอันน่าพึงพอใจกับการนำเสนอจุดเด่นของพื้นถิ่นสายบุรี ที่สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของคนที่สายบุรีได้เป็นอย่างดี แผนที่ดังกล่าวเหมาะทั้งคนในที่ภาคภูมิใจกับเมือง และคนนอกที่อยากรู้จักทุกอย่างของเมือง มีสถานที่ที่ถูกคัดเลือกทั้งหมด 38 แห่ง จำแนกตามเกณฑ์ ดังนี้

        เมืองสายน่าชม 8 แห่ง (สีฟ้า)

        เมืองสายน่ากิน 13 แห่ง (สีเหลือง)

        เมืองสายน่าซื้อ 6 แห่ง (สีม่วง)

        เมืองสายน่าทึ่ง 8 แห่ง (สีแดง)

        เมืองสายน่ารื่นรมย์ 3 แห่ง (สีเขียว)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>