แผนที่วัฒนธรรมเมืองสายบุรี
Saiburi FURD Mapping

ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


         แผนที่วัฒนธรรมเมืองสายบุรี เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างศูนย์ศึกษามหานครและเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมืองสายบุรีในการนำเสนอเส้นทางเดินเท้าเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจในย่านใจกลางเมืองสายบุรี จุดเด่นของแผนที่คือการแสดงเส้นทางที่ผ่านแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเมือง สถานที่ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง โดยจำแนกเป็น 5 ประเภทคือ แหล่งน่าชม แหล่งน่ากิน แหล่งน่าซื้อ แหล่งน่าทึ่ง และแหล่งน่ารื่นรมย์

        จากการร่วมมือร่วมแรงกันลงพื้นที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลของพี่น้องชาวเมืองสายและศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ทำให้ได้มาซึ่งแผนที่วัฒนธรรมของเมืองสายบุรีฉบับสมบูรณ์ มีสถานที่ซึ่งถูกคัดเลือกให้ต้องมาเยือนทั้งหมด 38 แห่ง จำแนกตามเกณฑ์ ดังนี้

        เมืองสายน่าชม 8 แห่ง (สีฟ้า)

        เมืองสายน่ากิน 13 แห่ง (สีเหลือง)

        เมืองสายน่าซื้อ 6 แห่ง (สีม่วง)

        เมืองสายน่าทึ่ง 8 แห่ง (สีแดง)

        เมืองสายน่ารื่นรมย์ 3 แห่ง (สีเขียว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>