ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่นด้านรวมพลังกันสร้างบ้านแปงเมืองด้วยรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองประจำปี 2560 แก่ "ประชาสังคมเมืองผาปัง" ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ศูนย์ศึกษามหานครมีความเห็นว่า ประชาคมเมืองผาปังสามารถนำการพัฒนาประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องรีรอภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว การผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาโดยน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชนคือรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองที่มีพลังอย่างยิ่งในการสร้างการอภิวัฒน์ทั้งด้านเศรษฐกิฐปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม ความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีขึ้นให้แก่คนผาปัง ตามเป้าหมายแห่งการมี “สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่คำประกาศเกียรติคุณ) นับว่าเป็นต้นแบบเมืองดีเด่นด้านรวมพลังสร้างรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองได้ดียิ่ง

        รางวัลเมืองดีเด่น เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและสร้างความภูมิใจให้กับผู้สร้างบ้านแปงเมือง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 4 ปี สำหรับเมืองดีเด่น ประจำปี 2560 นี้ ได้แก่ เมืองผาปัง จังหวัดลำปาง

เมืองดีเด่น เมืองผาปัง : ต้นแบบรวมพลัง สร้างรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>