เวทีระดมสมอง (FURD Urban Think Tank) ครั้งที่ 1

เรื่อง นคราภิวัฒน์กับการปฏิรูปประเทศ

จัดโดย
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ หลักสี่ กทม.
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรัฐกิจ จัดเวที Think Tank เมือง ครั้งที่ 1 เรื่อง นคราภิวัตน์กับการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้มีการระดมสมองและขับเคลื่อนเพื่อยกระดับบทบาทของเมืองในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำและร่วมแลกเปลี่ยนระดมสมอง ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่นและผู้นำภาคประชาชนหลากหลายที่ เช่น ยะลา ลำพูน กาฬสินธ์ุ ลำปาง ทุ่งสง เป็นต้น

เอกสารสาระสำคัญ

Furd Cities Monitor ฉบับพิเศษ


วิดีทัศน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>