เวทีระดมสมอง (FURD Urban Think Tank) ครั้งที่ 2

เรื่อง นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ขยายเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติ

จัดโดย
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ หลักสี่ กทม.
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรัฐกิจ จัดเวที Think Tank เมือง ครั้งที่ 2 เรื่อง นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ขยายเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อสร้างเศรษฐกิจชาติ ให้มีการระดมสมองและขับเคลื่อนมุ่งสู่การยกระดับบทบาทของเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ศึกษามหานครและเมือง เป็นประธานในท่ี่ประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนระดมสมอง ร่วมด้วยผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชนหลากหลายที่ เช่น ยะลา ทุ่งสง บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

เอกสารสาระสำคัญ


วิดีทัศน์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>