ข่าวสารเรื่องเมือง (Urban News)
กิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาเมือง
ความสนใจของนักธุรกิจจีนที่มีต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจของนักธุรกิจจีนที่มีต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย อันเกิดจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะการยกระดับท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นเมืองการบินพร้อมกับสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

       ศูนย์ศึกษามหานครและเมืองได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง" โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
       ในงานประชุมได้มีโครงการหนึ่งที่กล่าวถึงการพัฒนาเมืองสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ นั่นคือ “โครงการการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบของ Internet of Things และ Smart City” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ซึ่งเมืองอัจฉริยะในที่นี้หมายถึง เมืองที่มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วยสำคัญ เพื่อให้คนเมืองใช้ชีวิตได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
       จากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การเป็นเมือง Smart City จะพบว่า มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (เช่น ภาคการเงิน การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น) กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน และกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
       ต่อมา ทางโครงการได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในประเทศไทยที่มีศักยภาพตามแนวคิดสมาร์ทซิตี้ โดยใช้เกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ขนาดพื้นที่ (Area) การประเมินมูลค่าเมือง (Value Appraisal) การประเมินต้นทุนเมือง (Cost Appraisal) การจัดประเภทเมือง (City Category) และการสร้างความสมดุล จนสุดท้ายได้พื้นที่ต้นแบบคือ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองแสนสุข และจังหวัดภูเก็ต
ครม.เห็นชอบกำหนดพื้นที่เมืองเก่าราชบุรี-สุรินทร์-ภูเก็ต-ระนองเพื่อการอนุรักษ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2546 โดย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุดโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำและคนจนเมือง วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. แผนงาน นพม. ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุดโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำและคนจนเมือง ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำและคนจนเมืองนั้นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมี อ.ดร. สุปรียา หวังพัชรพล เป็นหัวหน้าโครงการแบ่งออกเป็นโครงการวิจัย 4 ชุดย่อย ได้แก่ เมืองศูนย์กลาง หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ เมืองอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการคือ ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์ เมืองท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการคือ ดรเทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ และนายกฤษณะ แพทย์จะเกร็ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทพัฒนาเมือง โมเดลใหม่ขับเคลื่อน Smart City ผ่านพลังประชารัฐเพื่อบูรณาการอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมานโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยหนึ่งในโครงการที่ช่วยส่งเสริมนโยบายดังกล่าวคือ โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Smart City ซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้เกิดการเชื่อมต่อ ปรับเปลี่ยน แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นการจำกัดโอกาสในการลงทุน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เทคโนโลยี การให้คำปรึกษาธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    งานเสวนาวิชาการ เรื่อง นพบุรีศรีลโวทัยปุระในจารึกโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 – 17.00 น. แผนงาน นพม. ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง นพบุรีศรีลโวทัยปุระในจารึกโบราณ เอกสารประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองศตวรรษก่อนการสถาปนาพระนครศรีอโยธยาเป็นราชธานี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมนในประวัติศาสตร์ชาติไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ท้องถิ่นคือบ้านเมือง

"...เรื่องของท้องถิ่นนั้นผมเห็นว่าควรคิดใหม่ให้เป็นเรื่องของ"บ้านเมือง" ด้วย บ้านเมืองนั้น คำนี้ บัดนี้ควรจะคิดมันให้เป็น “พหูพจน์” ไม่ควรคิดเป็น เพียง “เอกพจน์” บ้านเมืองนั้น ขอย้ำมีสองระดับคือ ชาติ ประเทศ นี่ระดับหนึ่ง และ ท้องถิ่นอีกระดับหนึ่ง..." อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    อาหารสมองคนเมือง : Trends, Media, and Urban Life style
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558 ณ คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 15.30 – 17.00 น. แผนงาน นพม. ได้เข้าร่วมงานเสวนา อาหารสมองคนเมือง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Trends, Media, and Urban Life style วิทยากรโดย คุณสุหฤท สยามวาลา ดีเจและนักธุรกิจ ขวัญใจวัยรุ่น จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแผนงาน ฯ สนใจประเด็นวิถีชีวิตคนเมืองที่เกิดมาโดยตลอด เพื่อรับรู้ความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของคนเมือง ซึ่งในงานเสวนามีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.พลังงาน-มูลนิธิอาคารเขียวไทย ปั้นแนวคิดเมืองอัจฉริยะต้นแบบ

รายงานข่าวแจ้งว่า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเปิดงานสัมมนาโครงการเมืองอัจฉริยะ ว่า จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP 21) ณ กรุงปารีส มีเป้าหมายรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ด้วยการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบรุนแรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    เสวนา คนเล็ก... เปลี่ยนเมือง D.I.Y
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กทม.

         แผนงาน นพม. เข้าร่วมงานเสวนา "เสวนา คนเล็ก... เปลี่ยนเมือง D.I.Y" จัดโดย โครงการผู้นำเมืองแห่งอนาคต (Leadership for the future) นำเสวนาโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ แห่งสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CivicNet) และ ณาตยา แวววีระคุปต์ บรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอส มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเมืองทั่วประเทศ กว่า 14 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มภาคประชาสังคมขอนแก่น ,กลุ่มชุมชนเลื่อนฤทธิ์,กลุ่ม Big tree , เครือข่ายมักกะสัน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน เป้าหมาย และอุปสรรคในการทำงานภาคประชาสังคม ทำให้ผู้เข้าฟังได้เห็นการขับเคลื่อนของกลุ่มคนในเมือง ที่พยายามออกแบบเมืองให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพ และชี้ให้เห็นความสำคัญว่า การขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่แพ้อำนาจรัฐ หรือเอกชน เนื่องจากเป็นการพัฒนาเมืองของคนในเมืองนั้นจริงๆ

         อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ชี้ว่า ไทยเราโครงสร้างการปกครองไม่แข็งแรง ฉะนั้นภาคประชาสังคมจึงต้องทำงานหนัก แม้ในความจริง เราอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้มาก แต่ก็ต้องพยายามทำ ทำให้มากๆ จนแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐหรือผู้ว่าอย่างไรก็ต้องไม่เปลี่ยนตาม ยึดตามประชาชน และยิ่งเวทีเรื่องเมืองต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ ทำให้กรุงเทพเป็นตัวอย่างกับเมืองอื่น ต้องถอดบทเรียน มีองค์กรสนับสนุน ค่อยๆ ทำ และคิดว่าต้องทำได้แน่

เด็กนร.-ชุมชนค้านโครงการบ้านธนารักษ์ฯ บนพื้นที่สีเขียว 9 ไร่ ติด รร.เรยีนา จ.เชียงใหม่

จากกรณีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องผลประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ หลังกรมธนารักษ์ได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เปิดประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพื่อหาผู้ลงทุนพัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จำนวร 6 แปลง 1 ใน 6 แปลง เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.35,1698 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ รูปแบบโครงการอาคารชุด เช่าระยะยาว โดยมีผู้ประกอบการมายื่นซองประกวดราคา ลำดับ 1 ได้แก่ บริษัทอารียา แมนเนจเม้น จำกัด ลำดับ 2 บริษัทพีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด และลำดับ 3 ได้แก่ บริษัทศุภลัย จำกัด (มหาชน) นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    ชาวจีนในสังคมมาลายูปาตานี
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่มิวเซี่ยม สยาม

         แผนงาน นพม. เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ชาวจีนในสังคมมลายูปาตานี" วิทยากรโดยคุณอาณิป อาแวบือซา จัดโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ใจความสำคัญของการบรรยาย คุณณายิป ในฐานะคนท้องถิ่น ผู้สนใจเกี่ยวกับสังคมมาลายูในภาคใต้ ชี้ว่า "คนจีน" มีความสัมพันธ์กับคนมาลายู เกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะมีภาษาจีนในภาษามาลายู เช่น โกปี (กาแฟ) เบง (น้ำแข็ง) และอีกหลายคำ ข้าวของเครื่องของมาลายู มักมีลายมังกร อยู่ เทคโนโลยีต่างๆ จากจีน การทำเหมือง ศิลปะ อันที่จริง คนจีนและคนมาลายูมีความแนบแน่น "รับส่ง" "แลกเปลี่ยน" กันมายาวนาน แม้ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา แม้อุตสาหกรรมความมั่นคง ได้นำภาพที่ "สื่อ" ออกไป กลายเป็นบาดหมาง ระแวงขัดแย้ง แต่จากมุมของคนมาลายูที่โตมากับคนจีน และในสถานการณ์จริง คนทั้งสองกลุ่มยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยังชวยเหลือกัน ตามความเคยชิน ความผูกพันที่มีให้กันมายาวนาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง "สังคมพหุวัฒนธรรม" ในสังคมชายแดนใต้ของไทย ที่ยังหลงหลืออยู่มากในปัจจุบัน

นายกฯลงใต้ชู ศก.สู้ภัยความไม่สงบ ดัน "หนองจิก-เบตง-โกลก" เชื่อมโลกมุสลิม

โดยรัฐบาลจะพัฒนา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขึ้นเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ขึ้นเป็นเมืองของการพัฒนาที่พึ่งตนเองด้านพลังงานแบบยั่งยืน และพัฒนา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยทั้ง 3 เมืองจะยึดโยงกันเป็นสามเหลี่ยม อันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาณาเขตโดยรอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

    ลองล่องยะลา ตอน ป่าฮาลาบาลา
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ The Jam factory คลองสาน

         แผนงาน นพม. เข้าร่วมงานนิทรรศการนำเสนอภาพถ่าย "ลองล่องยะลา" ตอน ป่าฮาลาบาลา จัดโดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค และทีมงาน ซึ่งได้ลงพื้นที่ถ่ายรูป และนำเสนอภาพได้ "สวยมาก" กับผืนป่าฮาลาบาล ซึ่งเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้ จุดมุ่งหมายของทีมงาน ต้องการนำเสนอภาพธรรมชาติที่ซ่อนเร้นในจังหวัดยะลา ให้สื่อกลางให้ "คนยะลา" และ "คนอื่น" ได้เห็นความสวยงามของยะลา นำไปสู่สันติภาพ และเชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยวยะลา โดยงานลองล่องยะลา จัดมาทั้งหมด สองครั้ง โดยในครั้งแรกเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนยะลา และครั้งนี้กับป่าฮาลาบาลาล ซึ่งงานได้รับความสนใจอย่างดีสำหรับผู้คนสนใจยะลา และเป็นอีกหนึ่งพื้นที "แสดงออก" ให้คนได้รู้จักยะลาและการเปิดตัวป่าฮาลาบาลาลด้วย

ททท.ชงขอนแก่นโมเดล ปั้นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวอีสาน 5 ล้านคนปี 60

ททท.ชู “ขอนแก่น โมเดล” ยกระดับสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว วางเป้าขยับหัวทัวริสต์เพิ่มเป็น 5 ล้านคนต่อปี ในปี 60 โฟกัสดึงไมซ์-อีเวนต์ ประเดิมประชุมสภาท่องเที่ยวโลกเข้าพื้นที่ โดยวางหมากจุดขายเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง รับลูกการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ใหม่รัฐและเอกชน มูลค่าไม่ตํ่ากว่า 3.95 หมื่นล้านบาท ทั้งศูนย์ประชุมกลุ่มซีพีแลนด์ แผนขยายสนามบิน รถไฟทางคู่ และระบบขนส่งมวลชนรางเบา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
'ไจก้า'มอบงบ100ล.ศึกษา'ขอนแก่น'เมืองต้นแบบขนส่งมวลชน ร่วมกับอีก4เมืองหลักที่เด่น

ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) ได้สนับสนุนงบ 100 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสร้างเสริมความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต สำหรับเมืองในระดับท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ เบื้องต้นได้คัดเลือกเมืองต้นแบบนำร่อง 5 จังหวัด ประกอบด้วย 1.เทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการศึกษา 2.เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเมืองโดดเด่นด้านระบบขนส่งมวลชน ที่ร่วมกันพัฒนารถไฟฟ้าโมโนเรล และดูแลผู้สูงอายุ 3.เทศบาลเมืองกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวและลูกปัดโบราณ ที่ขุดค้นพบที่ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จึงผสมผสาน 2 จุดเด่น เป็น พิพิธภัณฑ์ลูกปัดและการท่องเที่ยว 4. เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมืองที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 5. เทศบาลเมืองน่าน เป็นเมืองวัฒนธรรม เพื่อนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่นๆ ต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
‘บิ๊กตู่’ สั่งเอาสายไฟฟ้าลงดินใน 5 ปี หลังโดน “บิล เกตส์” โพสต์ประจาน

วันนี้ (29 มิ.ย.) นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ(เอ็มโอยู) ในโครงการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ว่า กฟน. มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และคำนึงถึงความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญกับการปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงาม ตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
กรุงเทพฯเตรียมฟื้นฟู 3 ย่าน เปลี่ยนพื้นที่เมืองให้เข้าถึงมากขึ้น

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงแผนของกรุงเทพมหานคร ได้มีกำหนดนโยบาย พัฒนาและปรับปรุง ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิต โดยมุ่งเน้นการศึกษา อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องในพื้นที ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นความต้องการโดยรวมของชุมชนให้คงสถาพของท้องถิ่นเดิม รวมทั้งการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอันส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงาม น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ทางม้าลาย 3 มิติ กับการปรับพฤติกรรมคนเมือง

'ยุวดี คาดการณ์ไกล' ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ชี้ให้เห็นถึงมาตรการที่นำมาใช้ในการพัฒนาเมืองในขณะนี้ว่า หลายเมืองมีความน่าสนใจ แต่หลายเมืองอาจจะทำตามอย่างกัน โดยขาดความเข้าใจและขาดการตระหนักถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้
เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของคนข้ามถนนบนทางม้าลาย จึงมีการคิดค้นนำทางม้าลาย 3 มิติมาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมือง ทั้งนี้ มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของทางม้าลาย 3 มิติว่า ได้ผลจริงหรือไม่ แต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามนั้น เราควรทำความเข้าใจก่อนว่า เพราะเหตุใดจึงมีการนำทางม้าลาย 3 มิติมาใช้ในการลดอุบัติเหตุในเมือง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
รอสงบคงอีกนาน! ชาวบ้านยะลาทำ "รถม้า" สู้ปัญหาเศรษฐกิจ

สถานการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี ซ้ำเติมด้วยราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างหนัก ทำให้ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องหาทางพลิกวิกฤติเพื่อเอาตัวให้รอด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ตากเร่งวางผังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ-ดันแม่ระมาดสนามบิน2

เปิดเวทีรับฟังความเห็นทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 1 เล็งพื้นที่แม่ระมาดผุดสนามบินแห่งที่ 2 รองรับเติบโต 20 ปีข้างหน้า หนุนแม่สอดเป็น Green Economy จี้ฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ ปักธงพบพระ-แม่ระมาด ผุดสะพานเศรษฐกิจแห่งที่ 3 และ 4 เชื่อมการค้าพม่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
จัดอันดับ 15 เมือง คุณภาพชีวิตเลวร้ายที่สุดในโลก”

เป็นประจำทุกปีที่องค์กรที่ปรึกษาชื่อดังระดับโลกอย่าง Mercer ได้เผยแพร่ดัชนีคุณภาพชีวิตจาก 450 เมืองทั่วโลก จาก 10 ปัจจัยต่อไปนี้ ที่เป็นตัวชี้วัดว่าประเทศใดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศใดที่มีคุณภาพชีวิตที่แย่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (2) : สำรวจการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีน “วัดพระแก้ว” ถึง “ห้างดัง”

จากรายงานของกรมท่องเที่ยวที่เปิดเผยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อหัวในปี 2551-2554 อยู่ที่ 4,000 บาท เฉลี่ยไม่ถึง 5,000 บาท ในปี 2556 ยอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 5,097 บาท และเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีการแบ่งข้อมูลประเภทของนักท่องเที่ยวแพ็คเกจทัวร์กับไม่ใช่แพ็คเกจทัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจีนแบบแพ็คเกจทัวร์ มีค่าใช้จ่ายต่อหัว 6,406.58 บาท และที่ไม่ใช่แพ็คเกจทัวร์ มีค่าใช้จ่ายต่อหัว 5,385.35 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ศก.ฝืด เช็กเรตติ้งอสังหาต่างจังหวัด (2) 6 เมืองหลักรับเละบ้านเดี่ยว-ห้องชุดบวก 24-32%

เก็บตกจากงานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย หัวข้อ "ทิศทางและสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียม ล่าสุด ปี 2559" มีสถิติระบุตลาดต่างจังหวัดรับแรงบวกจากมาตรการรัฐเต็ม ๆ กลุ่มบ้านเดี่ยว-บ้านแฝดเติบโต 32% คอนโดฯโต 24% จากการเร่งระบายสต๊อกของผู้ประกอบการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ช่วยพัฒนาเมืองได้อย่างไร ?

มื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลายคนคงเคยได้ยินข่าวการเปิดตัวของ National Gallery Singapore ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ถูกบูรณะขึ้นจากอาคารศาลฎีกาและศาลากลางเดิม ใช้เงินลงทุนราว 532 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 13,000 ล้านบาท เพื่อให้หอศิลป์แห่งนี้ เป็นที่สะสมงานศิลปะสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเก็บสะสมผลงานของศิลปินชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติกว่า 8,000 ชิ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
“เมือง” กำหนดได้..อยากได้นักท่องเที่ยวแบบไหน มาสู่เมืองของเรา

ในการประชุมเวทีวิชาการ เรื่อง เครื่องมือการพัฒนาเมืองสุขภาวะ จัดโดยแผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แลกเปลี่ยนร่วมกับนักวิชาการและภาคประชาสังคม ในประเด็นของการมุ่งสู่การเป็น “เมืองท่องเที่ยว” ซึ่งกำลังเป็นแนวทางพัฒนาเมืองที่ได้รับความนิยมมากในยุคนี้ ว่าจะเป็นวิธีในการช่วยรักษา ส่งเสริมหรือทำลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของคนในเมืองกันแน่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เอนก เหล่าธรรมทัศน์:ถึงเวลาคนไทย“เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใช้เมือง นคร มหานคร นำประเทศ

“ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเมืองและไม่สนใจเรื่องเมืองมากนัก ชนชั้นนำของไทยจะรู้เรื่องประเทศ เรื่องปัญหาของประเทศ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นด้านภารกิจ ไม่ใช่เป็นพื้นที่ แต่ประเทศไทยที่ผมเห็น เป็นประเทศไทยใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ใหม่ในความหมายที่ว่า พื้นที่นั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แต่ผมคิดว่าถ้าดูอะไรที่จะเป็นอนาคตนั้น ส่วนท้องถิ่นจะเป็นอนาคตมากกว่า” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เชียงใหม่โมเดล Timeline ปัจจัยความสำเร็จ ของประชาสังคมในเมือง

เชียงใหม่วันนี้ แม้จะมีการลงทุนจากทุกทิศทุกทาง เป็นเมืองที่มีความเติบโตและพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด มีการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ การหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติ พร้อมคลื่นนักท่องเที่ยวเอเชียที่ทำยอดสูงขึ้นในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงเป็นเมืองที่มีเสนห์ และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของเมืองได้ดี เพราะการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ ภาคประชาสังคม กลุ่มพลเมือง (Active Citizen) ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง แก้ไขปัญหา ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน และมีผลต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่อย่างมีนัยยะตลอดมา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
“บิ๊กตู่”อนุมัติ “ขอนแก่น”สร้างรถรางไฟฟ้าแห่งแรก ระยะทาง26กม.เปิดบริการปลายปี61

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลล่าเซียน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เซ็นคำสั่งอนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในจ.ขอนแก่นด้วยระบบรถรางไฟฟ้า (แทรม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ทุ่ม 5 หมื่นล้าน ดึงสายไฟลงดิน ปั้น 3 จังหวัดมหานครแห่งอาเซียน

หลัง "ครม.-คณะรัฐมนตรี" มีมติเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามที่ "กฟน.-การไฟฟ้านครหลวง" วางโรดแมปไว้ให้ "กรุงเทพฯ" เป็นเมืองสวยงาม เพื่อนำไปสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน 10 ปีลงทุน 4.8 หมื่นล้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ไขประเด็น คำสั่ง คสช.ยกเว้นผังเมืองทำลายหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ ปชช.

การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เกิดการจัดการพื้นที่โดยละเลยกระบวนการกลั่นกรองการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน อันเป็นการทำลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของ มาตรา 44 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ผอ.UddC ชี้คนกรุงเทพฯ รุ่นใหม่นิยมอยู่ห้องเล็ก มีพื้นที่สาธารณะพบปะ มากกว่าบ้าน

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมิวเซียมสยาม, จักรพงษ์วิลล่า, โรงเรียนราชินี และ River Books จัดกิจกรรมเทศกาลแห่งความคิด BANGKOK EDGE บางกอกแหวกแนว ณ มิวเซียมสยาม, จักรพงษ์วิลล่า และโรงเรียนราชินี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การเสวนา เรื่อง กรุงเทพฯ แนวไหน มี ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC), น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการ นักเขียนอิสระ และนายศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ นักกิจกรรมทางสังคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
กทม.ของบ 1900 ล้านบาท บำบัดคลองแสนแสบ

สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เตรียมเสนอแผนพัฒนาคลองแสนแสบต่อรัฐบาลเพื่อของบประมาณ 1,900 ล้านบาท ปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองและจัดการน้ำเสียทั้งระบบ พร้อมยกระดับเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนและแลนด์มาร์คท่องเที่ยว คาดเริ่มดำเนินงานได้กลางปี 59 นี้ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>