ดัชนี Global Power City 2013

        Global Power City Index (GPCI) [เมืองทรงอิทธิพล] คือ ดัชนีชี้วัดความสามารถในการดึงดูด(magnetism) ของเมืองต่างๆในโลก เช่น สามารถดึงดูดความสนใจจากแรงงานทักษะสูง กลุ่มธุรกิจให้หลั่งไหลเข้ามา จัดทำโดย The Institute for Urban Strategies ภายใต้มูลนิธิ The Mori Memorial Foundation ซึ่งทำการประเมินและจัดอันดับแต่ละเมือง เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2008 เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยประเมินครอบคลุมใน 6 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านการปฏิสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม ด้านความเป็นอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเข้าถึง(accessibility)

        การวัดครั้งล่าสุดในปีค.ศ. 2013 ทาง GPCI ได้คัดเลือก 40 เมืองจากทั่วโลก(ดังรูปที่ 1)เพื่อทำการประเมินและจัดอันดับซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมด้วย โดยได้ 810.6 คะแนน เป็นอันดับที่ 32 ขยับขึ้นจากปีค.ศ. 2012 อยู่ 3 อันดับ(ดังรูปที่ 2)

Global Power City Index 2013
รูปที่ 1 - แผนที่แสดง 40 เมืองทั่วโลกที่ทาง GPCI คัดเลือกในปี 2013
Global Power City Index 2013
รูปที่ 2 - แผนภูมิแสดงอันดับและคะแนนรวมโดยจำแนกตามบทบาทหน้าที่ (GPCI 2013)

โดยเมืองที่ได้อันดับสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

Global Power City Index 2013 Global Power City Index 2013 Global Power City Index 2013 Global Power City Index 2013 Global Power City Index 2013ที่มา http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/index.shtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>