คุณ ยุวดี คาดการณ์ไกล
กรรมการและเลขานุการ

คุณ อรุณ สถิตพงศ์สถาพร
ผู้ช่วยนักวิจัย

คุณธีรสิทธิ์ ปิยะอภินันท์
ผู้ช่วยนักวิจัย

คุณจุฑามาศ พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

คุณ ณัฐธิดา เย็นบำรุง
ผู้ช่วยนักวิจัย