ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานฯ
 

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง สรพิพัฒน์
กรรมการ

คุณ ทนงศักดิ์ วิกุล
กรรมการ

คุณ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการ

นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
กรรมการ

นายแพทย์ วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ
กรรมการ

นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์
กรรมการ

คุณ สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
กรรมการ

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์_พิมลเสถียร
กรรมการ

คุณ ยุวดี คาดการณ์ไกล
กรรมการและเลขานุการ