เมืองปราจีนบุรี สร้างเมืองสมุนไพร ด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)

การพัฒนาเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและชุมชน พัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน (Social Business) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบและกลไกการพัฒนาเมืองสุขภาวะในพื้นที่ปริมณฑล กรณีศึกษา เมืองไวท์เฮาส์ คลองหลวง ปทุมธานี

ชุมชนไวท์เฮาท์ เกิดในช่วงที่มีการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองหลวง หลังมีนโยบายขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพ หลังปี 2510 ชุมชนเกิดจากบ้านจัดสรร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แม่สอด เมืองชายแดนตะวันตกของไทย

แม่สอดเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญที่สุดทางภาคตะวันตกของไทย ซึ่งหมายความว่าเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่า การมองเมืองแม่สอดให้เห็นความสำคัญที่แท้จริงนั้นควรมองจากแผนที่ จึงจะเห็นว่าเหตุสำคัญที่ทำให้แม่สอดเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่าเมืองอื่นๆอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
เมืองแม่มอก สร้าง Care give เตรียมความพร้อมสู่เมืองสุขภาวะ

แม่มอก เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า โดยมีจุดเด่นคือเป็นป่าไม้เนื้อแข็งและป่าสมุนไพรที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าที่สำคัญเรียกว่า “ป่าดงกุเลย” ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางราว 1,200 ไร่ เป็นที่ตั้งของพื้นที่อนุรักษ์ไม้สักทองธรรมชาติ มีน้ำตกแม่มอกและลำน้ำแม่มอกเป็นแหล่งต้นน้ำ ปลายทางน้ำสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำแม่มอก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จึงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อการบริโภคไปจนถึงการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระบวนทัศน์ใหม่ของรัฐประศาสนศาสตร์ การถอดบทเรียนจากตลาดน้ำชุมชนคลองลัดมะยม

คลองลัดมะยมเป็นคลองสายสำคัญสายหนึ่งในที่แขวงบางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร และมีชาวบ้านกว่า 600 ครอบครัวอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมทีชาวบ้านใช้คลองลัดมะยมเพื่อการสัญจร ต่อมามีการตัดถนนจึงเปลี่ยนมารถยนต์ ทำให้การสัญจรทางน้ำของชาวบ้านลดลงอย่างมา ก... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างหลั่นล้าอีโคโนมี ด้วยการขับเคลื่อนสังคมบนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมของพื้นที่
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

การขับเคลื่อนสังคม สิ่งสำคัญที่ควรเลือกใช้ไม่ใช่เศรษฐกิจ ไม่ใช่ธุรกิจ แต่เป็นวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมา สำหรับคนไทย วัฒนธรรมเป็นของศักดิ์สิทธิ์และดีงาม แต่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมเท่าใดนัก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เซี่ยงไฮ้ พัฒนาการสู่เมืองระดับโลก โดย ณัฐธิดา เย็นบำรุง

หากพูดถึงเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดเมืองหนึ่งของโลก คงหนีไม่พ้นต้องพูดถึงการพัฒนาเมืองของเซี่ยงไฮ้ หากศึกษาเมืองของจีนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจึงต้องสนใจศึกษาการพัฒนาเมืองด้านกายภาพ จะทำให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการสร้างเมืองที่จะวางเมืองนั้นให้มีทิศทาง เช่น เป็นเมืองท่า เมืองการลงทุน เป็นต้น บทความนี้จึงสนใจการพัฒนาเมืองของจีน โดยเฉพาะด้านกายภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยงอุทกภัย บทเรียนจากต่างประเทศ โดย นาอีม แลนิ

“เรื่องของน้ำ” เป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อเมืองซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อเรื่องของน้ำนั้นอยู่ในรูปแบบของอุทกภัย เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั่วไปกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้กลายมาเป็นเรื่องที่ทุกประเทศรวมทั้งไทยต้องเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คีรีวง ความเป็นเมืองที่ก้าวกระโดด โดย ธวัช ลำภูศรี

ขณะนี้ เมืองคีรีวง ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา คีรีวงได้เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวแบบชุมชน กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ รีสอร์ทและที่พักแบบโฮมสเตย์ เกิดขึ้นนับไม่ถ้วน ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าไปในเมือง ช่วงวันหยุดนับจากจำนวนรถประมาณ 7000 - 8000 คันต่อวัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองระนอง : การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร โดย ณัฐธิดา เย็นบำรุง ,อรุณ สถิตพงศ์สถาพร

ระนองเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่ชัดเจน มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบก ทางน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำแร่ธรรมชาติ แต่ที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เมื่อช่องทางการสื่อสารได้เปิดกว้าง จุดเด่นด้านทรัพยากรและทุนในพื้นที่ ทำให้ระนองกลายเมืองใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง: หลักคิด การวิเคราะห์เชิงระบบ และแนวทางการประยุกต์ โดย อรุณ สถิตพงศ์สถาพร

การที่จำนวนและความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เมืองมีการจัดการเมืองที่คำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมืองเป็นสำคัญ โดยการมุ่งเน้นทำความเข้าใจระบบเมืองด้วยการศึกษาหาสาเหตุและผลกระทบระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวคิดธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) กับการสร้างเศรษฐกิจเมือง โดย ศานนท์ หวังสร้างบุญ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว หากแต่มีคำถามคือ เงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ไปตกอยู่ในมือของใคร ทำไมคนกรุงเทพฯ บางส่วนถึงยังคงยากจน คนกรุงเทพฯ ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวสูงสุดหรือไม่ เป็นที่น่าสนใจว่า จะกระจายรายได้อย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทบาทใหม่ของเมืองในยุคดิจิทัล

บทบาทใหม่ของเมืองในยุคดิจิทัล รวบรวมการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองใหม่จากเทศบาลเมืองทั่วโลก ซึ่งเมืองจะมีบทบาทที่หลากหลาย ทั้งการเสริมสร้างเศรษฐกิจเมืองสู่เศรษฐกิจโลก การสร้างกลไกใหม่ในหน่วยงาน การเป็นตัวกลางเชื่อมบริษัทและแรงงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

10 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนประจำปี 2015

10 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนประจำปี 2015 รวบรวมแนวคิดนวัตกรรมการพัฒนาเมืองใหม่จากไอเดียเมืองทั่วโลก ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้เป็นไอเดียการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เนื่องจากในอนาคตเมืองจะมีการขยายตัวมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) กับ uber

“เศรษฐกิจแบ่งปัน” (Sharing Economy) เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกำลังการผลิตที่เหลือของทรัพยากรที่มีอยู่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งเช่าหรือแบ่งขายทรัพย์สินที่ปัจเจกบุคคลมีอยู่ผ่านตลาดออนไลน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Dr.Ester Van Steekelenburg - การอนุรักษ์มรดกเมือง : มุมมองด้านเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากเมืองในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย (2559)

ปัจจุบัน ประเทศในเอเชียกำลังมุ่งสร้างสิ่งที่เหมือนกัน เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสูงอีกทั้งให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของเมือง ทั้งนี้ ภายในปี ค.ศ. 2050 แนวโน้มประชากรทั่วโลกจำนวน 2 ใน 3 จะอาศัยอยู่ในเมือง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิรวิชญ์ เอี่ยมแสง, ณัฐธิดา เย็นบำรุง , อรุณ สถิตพงศ์สถาพร - เบตง :การปรับตัวของเมืองชายแดนท่ามกลางกระแสบูรพาภิวัตน์ (2558)

เบตงเป็นอำเภอซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศไทย ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงล้อมรอบอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและเป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียส่งผลให้เบตงมีลักษณะโดดเด่นในฐานะเมืองการค้าและการท่องเที่ยวทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ณัฐธิดา เย็นบำรุง - ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมืองยะลา (2558)

บทความเรื่องนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่า ทุนทางสังคมมีความสำคัญอย่างไร ทุนดังกล่าวช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างไร โดยจะขอยกกรณีศึกษาของการพัฒนาเมืองของยะลา แม้เป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดที่มีความรุนแรง แต่ไม่หยุดการพัฒนา ด้วยทุนทางสังคมที่มีอยู่มากมายในเมือง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ - UCLG กับการเดินหน้าสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็งในระดับสากล (2558)

การริเริ่มก่อตั้งองค์การ United Cities and Local Government (UCLG) เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นทุกระดับมีศักยภาพในการจัดการตนเอง นอกจากนี้ UCLG ยังเป็นเสมือนตัวกลางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลกให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ณัฐธิดา เย็นบำรุง - กรอบคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : บทเรียนจากออสเตรเลีย (2558)

บทความเกี่ยวกับกรอบคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บทเรียนจากการทำงานพัฒนาเมืองพื้นที่ทะเลสาบ Penrith กรุงซิดนีย์ (Sydney) ประเทศออสเตรเลีย (รูปที่ 1) รับผิดชอบพัฒนาพื้นที่โดยสถาบันวิจัย CSIRO Sustainable Ecosystems เขียนบทความโดยเบนด์ดอน บาเกอร์ (Brendon Baker) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์ - ความท้าทายของเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาระบบ BRT (2558)

การแก้ไขปัญหาภายใต้โครงสร้างอำนาจรวมศูนย์จากส่วนกลางเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่อำนาจของนายกเทศมนตรีแทบไม่มี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ยังต้องเผชิญกับปัญหานี้ กล่าวคือทุกเรื่องต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อรุณ สถิตพงศ์สถาพร - นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะ (2558)

เมื่อได้ศึกษางานวิจัยของทอดด์ ลิทแมน (2015) ทำให้เราเข้าใจถึงแนวคิดและแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองภายใต้ลักษณะของเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งทอดด์ได้ทำการวิเคราะห์และอธิบายไว้อย่างน่าสนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ - The Future of Urban Development Initiative: Dalian and Zhangjiakou Champion City Strategy (2558)

The Future of Urban Development (FUD) เป็นคณะทำงานภายใต้ World Economic Forum (WEF) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนหุ้นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของเมืองทั่วโลกโดยผ่านการกระตุ้นให้เมืองต่างๆ เข้าใจถึงความท้าทายอันหลากหลายที่ต้องเผชิญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล - โครงการเมืองต้นแบบปัตตานีจายา.. เมืองแห่งความหวัง (2558)

" มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีแผนในการสร้างเมืองใหม่ “ปัตตานีจายา” ให้เป็นเมืองต้นแบบและเป็นศูนย์กลางของชุมชนศาสนาอิสลาม(Islamic Center) รวมถึงเป็นเมืองแห่งการศึกษา ที่ในอนาคตจะเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตใหม่และเป็นวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในอนาคต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อรุณ สถิตพงศ์สถาพร - การกระจายตัวของความเป็นเมือง:เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่ติดชายแดน(2558)

" การกระจายความเป็นเมือง (suburbanization) เป็นกระบวนการที่ชนบทเปลี่ยนสภาพกลายเป็นชานเมือง (suburbs) ซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ เมือง (urban) โดยเราสามารถวัดความเป็นเมืองได้จากจำนวนประชากรหรือรายได้อันเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถบ่งบอกสภาพความเป็นเมืองของพื้นที่นั้นในเบื้องต้นได้ " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮาพีฟี สะมะแอ - ผังเมืองกับการจัดการเมืองยะลา (2558)

" หนึ่งในความงามของจังหวัดยะลาเมื่อกล่าวถึง ประการแรกที่ใครหลายๆคนคำนึงถึง คงไม่พ้นเมืองที่มีผังสวยที่สุดของประเทศไทยเป็นแน่แท้ ทั้งนี้นอกจากความสวยงามแล้วนั้นการวางผังเมืองที่ดียังส่งผลต่อ การวางนโยบายพัฒนาและบริหารเมือง ดังนั้นการวางแผนภาคและเมืองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง " อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮากีม ผูหาดา - เมืองยะลากับการสร้างพลเมือง/ภาคประชาสังคม (2557)

"ด้วยเทศบาลนครยะลาเป็น 1 ใน 30 เทศบาลนครของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 8 เทศบาลนครที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ ความน่าสนใจคือ 10 ปีที่ผ่านมานี้ เทศบาลนครในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองใหญ่ที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว และการลงทุนเข้ามาสู่พื้นที่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮากีม ผูหาดา - การเฉลิมฉลองงานวันเกิดเมืองอย่างสร้างสรรค์ : กรณีเกียวโต (2557)

“เมื่อปี พ.ศ. 2537 นครเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น มีอายุครอบรอบ 1200 ปี และในวาระดังกล่าวจึงได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดเมืองเกียวโต ซึ่งในการจัดงานครั้งนั้นน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานวันเกิดให้กับเมืองอื่นๆ ดังนั้น จึงขอสรุปและเรียบเรียงกระบวนการจัดงานเฉลิมฉลอง 1200 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อุกฤษฏ์ เฉลิมแสน - สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆของประเทศไทย (2557)

“สถานการณ์เมืองในภาคต่างๆของประเทศไทย เพื่อนำเสนอใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ข้อมูลประชากร 2. ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product) และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product) และ 3. ข้อมูลพฤติกรรมด้านสุขภาพ" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดารณี เสือเย๊ะ - ผู้นำการบริหารจัดการเมืองรุ่นใหม่ : กรณีศึกษา คลองชองเกชอน เกาหลีใต้ (2557)

“การฟื้นฟูคลองชองเกชอน ประเทศเกาหลีใต้ “ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการเมือง (Urban Management) ที่เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเรื่องทางกายภาพหรือภูมิทัศน์ของเมือง (Urban Landscape) เป็นหลัก ไปสู่การให้คุณค่ากับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง." อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดารณี เสือเย๊ะ - การบริหารจัดการเรื่องเมืองสีเขียวของจีน : เมืองเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง (2557)

“แม้จีนจะเป็นประเทศที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก เรื่องการบริโภคพลังงานจำนวนมหาศาล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็ตาม แต่เมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฮากีม ผูหาดา - วิถีชีวิตคนเมืองในประเทศไทย : แนวโน้มใหม่ (2557)

“ความเป็นเมืองมีนิยามที่หลากหลายซึ่งนักวิชาการต่างพยายามนิยามความเป็นเมืองไปตามมิติของศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านรัฐศาสตร์ มิติทางด้านผังเมือง มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ จึงเห็นได้ว่าไม่มีนิยามของคำว่า “เมือง” ที่หยุดนิ่งและตายตัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นวลปรางค์ ขัติยศ - Bogota : ตัวอย่างการพัฒนาเมือง ด้วยหลักคิดเรื่องความเท่าเทียม (2557)

“ผู้นำของเมืองจึงได้รับโจทย์ใหญ่ในการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของเมืองและการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจะอยู่ร่วมกับความไม่เท่าเทียมอย่างไร โดยไม่ให้ช่องว่างของความเท่าเทียมนั้นถ่างกว้างออกไปเรื่อยๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม