Download สถานการณ์ความเป็นเมืองในภาคใต้และจังหวัดสงขลา (2557)
โดย คุณสินาด ตรีวรรณไชย และคณะ

“เอกสารฉบับนี้ นำเสนอสถานการณ์ความเป็นเมืองของจังหวัดในภาคใต้ ผ่านการวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานของความเป็นเมือง และพิจารณาจังหวัดสงขลาเป็นกรณีศึกษา ผ่านการวิเคราะห์ทั้งทางด้านตัวชี้วัดความเป็นเมือง ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อในตอนท้ายจะได้มีการอภิปรายประเด็นวิจัยที่จะศึกษาในขั้นตอนถัดไป”

E-mail:*
ชื่อ-นามสกุล:
เพศ :
วุฒิการศึกษา:
หน่วยงาน :*
วัตถุประสงค์นำไปใช้:*
สถานการณ์ความเป็นเมืองในภาคใต้และจังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>