โครงการวิจัย สุมหัวกันในที่ที่สาม : กระบวนการตามหาชุมชนทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในเมืองตรัง

 

การประยุกต์แผนที่วัฒนธรรมเพื่องานด้านการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา iDiscover City Walks Application

- ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ -
 

พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติบ้านสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา

- ศุทธิดา วงศ์เทียมชัย -
 

แนวทางการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่

- สามารถ สุวรรณรัตน์ -
 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับนโยบายของเมือง

- ดร.สินาด ตรีวรรณไชย -

ทรัพยากรสำหรับการพัฒนาเมืองสงขลา

- ดร.สินาด ตรีวรรณไชย และคณะ -

อนาคตของเมืองเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยภาคประชาสังคม

- สามารถ สุวรรณรัตน์ -

สถานะทุนทางสังคมที่สะท้อนความเป็นอีสานในชุมชนเมือง และบทบาทในการเสริมเมืองที่เอกลักษณ์และยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองเก่าในอีสานกลาง

- ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ -

ความเป็นเมืองของจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียง (จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี) (2557)

- ผศ.ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง -

การขยายตัวของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของฐานทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนเมือง ความเป็นเมืองของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง (ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี) เกิดขึ้นจากปัจจัยข้างต้นในบริบทที่ต่างกัน จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยชี้วัดความเป็นเมือง ได้แก่ ประชากร การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตของเมือง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานการณ์ความเป็นเมืองในภาคใต้และจังหวัดสงขลา (2557)

- สินาด ตรีวรรณไชย และคณะ -

“เอกสารฉบับนี้ นำเสนอสถานการณ์ความเป็นเมืองของจังหวัดในภาคใต้ ผ่านการวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานของความเป็นเมือง และพิจารณาจังหวัดสงขลาเป็นกรณีศึกษา ผ่านการวิเคราะห์ทั้งทางด้านตัวชี้วัดความเป็นเมือง ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อในตอนท้ายจะได้มีการอภิปรายประเด็นวิจัยที่จะศึกษาในขั้นตอนถัดไป” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานการณ์ความเป็นเมืองในภาคใต้และจังหวัดสงขลา

นโยบายพัฒนาเมืองในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา (2557)

- ปิยะพงษ์ บุษบงก์ -

“มากไปกว่าความพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย รายงานชิ้นนี้ยังมุ่งวิเคราะห์ทิศทางของนโยบายพัฒนาเมืองที่ผ่านมา โดยตั้งคำถามที่สำคัญๆ คือ นโยบายพัฒนาเมืองที่ผ่านมาพาเราไปไหน เราห่างไกลจากการมีเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนแค่ไหน และนโยบายที่เป็นอยู่ตอบโจทย์เรื่องเมืองยืดหยุ่น (Resilient city) และเมืองที่ยุติธรรม (Just-city) เพียงใด ซึ่งการสำรวจเข้าไปในพรมแดนเหล่านั้น จะช่วยให้สามารถเข้าถึงช่องว่างของการพัฒนาเมืองที่ผ่านมา และคิดต่อไปได้ว่าเราจะพัฒนานโยบายพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไปอย่างไร” บางส่วนจากคำนำโดยผู้เขียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายพัฒนาเมืองในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา