Download – บทความ “ผู้นำการบริหารจัดการเมืองรุ่นใหม่ : กรณีศึกษา คลองชองเกชอน เกาหลีใต้ (2557)” โดย คุณดารณี เสือเย๊ะ

“การฟื้นฟูคลองชองเกชอน ประเทศเกาหลีใต้ “ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการเมือง (Urban Management) ที่เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเรื่องทางกายภาพหรือภูมิทัศน์ของเมือง (Urban Landscape) เป็นหลัก ไปสู่การให้คุณค่ากับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง...นอกจากนี้ โครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอนยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ (Successful Project Management) โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ มีผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก"
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างแล้วกดปุ่ม Submit & Download เพื่อดาวน์โหลด
E-mail:*
ชื่อ-นามสกุล:
เพศ :
วุฒิการศึกษา:
หน่วยงาน :*
วัตถุประสงค์นำไปใช้:*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>