Download – บทความ “การบริหารจัดการเรื่องเมืองสีเขียวของจีน : เมืองเซี่ยงไฮ้ และเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง (2557)” โดย คุณดารณี เสือเย๊ะ

“แม้จีนจะเป็นประเทศที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก เรื่องการบริโภคพลังงานจำนวนมหาศาล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็ตาม แต่เมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ก็สามารถเป็นหนึ่งในต้นแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของมหานครต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของคนเมือง"
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างแล้วกดปุ่ม Submit & Download เพื่อดาวน์โหลด
E-mail:*
ชื่อ-นามสกุล:
เพศ :
วุฒิการศึกษา:
หน่วยงาน :*
วัตถุประสงค์นำไปใช้:*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>